Vedtægter for Dansk Geologisk Forening pr. 11/03-2023

§ 1 Navn

Stk.1.
Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København.

Stk. 2.
I internationale publikationer og korrespondance benyttes navnet ’Geological Society of Denmark’.

Top

§ 2 Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, knytte deres dyrkere tættere sammen og særligt virke for bevarelsen af de geologiske naturværdier og udbredelsen af kendskabet til de geologiske forhold, især inden for det danske rige.

Stk. 2.
Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder med foredrag og diskussioner om geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner med videre.

Stk. 3.
Dansk Geologisk Forening bestyrer ‘Ingeniør Ad. Clements Legat til fremme af Dansk Geologisk Forenings virksomhed’ for hvilket der gælder en særlig fundats.

Stk. 4.
Dansk Geologisk Forening administrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje, for hvilken der gælder en særlig fundats.

Top

§ 3 Møder og klubber

Stk. 1.
Foreningens ordinære medlemsmøder afholdes som regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. oktober til 30. april.

Stk.2.
Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om afholdelse af møder og andre aktiviteter via foreningens hjemmeside og pr. e-post. Bestyrelsen kan yderligere vælge at udsende oplysninger om aktiviteter pr. post.

Stk. 3. DGF’s bestyrelse kan oprette eller tilknytte faglige klubber, der arbejder for at fremme afgrænsede faglige geologiske fagområder til foreningen.

Top

§ 4 Publikationer og andre udgivelser

Stk.1.
Foreningen udgiver ‘Bulletin of the Geological Society of Denmark’ med originale bidrag af international interesse skrevet på engelsk og underlagt ekstern bedømmelse. Bulletinen ledes af et redaktionskollegium bestående af en eller flere redaktører samt af en redaktionskomité, der sammensættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Foreningen udgiver ‘Geologisk Tidsskrift’ indeholdende artikler, der er skrevet på dansk samt bestyrelsens årlige beretning om foreningens aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i samarbejde med en redaktionskomité. Foreningens bestyrelse udpeger redaktionskomitéen.

Top

§5 Medlemsskab

Stk. 1.
Foreningen er åben for alle idet der skelnes mellem følgende personlige medlemsgrupper:
a: årsbetalende personlige medlemmer
b: årsbetalende husstandsmedlemmer. Husstandsmedlemmer modtager kun én trykt publikation, kan deltage som personlige medlemmer i foreningens aktiviteter, der er følger dog kun én stemme pr. husstandskontingent ved generalforsamlinger.
c: årsbetalende personlige studentermedlemmer
d: personlige livsvarige medlemmer, der har tegnet et sådant medlemsskab inden d. 9. februar 1970.

Stk. 2.
Studentermedlemsskab kan højst oppebæres i fem år eller indtil opnået kandidatgrad.

Stk. 3.
Institutioner, firmaer etc. kan efter godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer af foreningen. Støttemedlemmer kan være repræsenteret i foreningen ved en navngivet person med de stemme-rettigheder og pligter som tilkommer ét personligt medlem.

Stk. 4.
Indmeldelse kan ske enten elektronisk via foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.

Top

§ 6 Udmeldelse

Stk. 1.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest 1 måned før udløbet af kontingentperioden.

Top

§ 7 Kontingent

Stk. 1.
Kontingentet for personlige medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Medlemskontingent og øvrige ikke vedtægtsdefinerede medlemsbetingelser for firmaer, institutioner fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Ved 45 års personligt ubrudt medlemsskab af foreningen opnås kontingentfrihed.

Top

§ 8 Restance

Stk.1.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Kassereren kan opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr ved udsendelse af rykkere i forbindelse med restancer.

Top

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts.

Stk. 3.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med e-post til alle der har tilmeldt sig foreningens e-postliste med mindst 4 ugers varsel med angivelse af foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, bilagt bestyrelsens skriftlige beretning for det forløbne år og det reviderede regnskab, skal fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 5.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6.
Der kan stemmes enten ved personligt fremmøde eller ved personlig fuldmagt. Udover bestyrelsen kan ingen fremmødt have mere end to fuldmagter.

Stk. 7.
Ti tilstedeværende medlemmer kan forlange skriftlig afstemning ved alle generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 8.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 9.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens
opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 16 og § 17.

Stk. 10.
Foreningens bestyrelse består af mindst 7 og højst 12 medlemmer der vælges for to år adgangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur således at mindst 3 og højst 6 medlemmer er på valg om året. Bestyrelsen fordeler selv forretningerne som næstformand, sekretær, og kasserer mellem sig. I tilfælde af stemmelighed finder bundet omvalgsted på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted; dog må siddende formand opnå genvalg højst 3 gange, hvorved posten i højst 8 år i træk beklædes af den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 11.
Der udarbejdes beslutningsreferat, der senest 30 dage efter afholdelsen skal være offentligt tilgængeligt, samt være godkendt af den på generalforsamlingen fungerende formand, referent samt dirigent.

Top

§ 10 Dagsorden

Stk.1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt. Top

§ 11 Regnskab

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status udarbejdes af et revisionsfirma. Det forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med den af generalforsamlingen valgte revisors påtegning og underskrift.

Stk. 3.
Revideret regnskab og budget for det kommende år skal fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Top

§ 12 Revision

Stk. 1.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid krav på adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Top

§ 13 Hæftelse

Stk. 1.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue.

Top

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende af mindst 10% af medlemmerne (iflg. seneste opgørelse i formandsberetning).

Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, og skal indkaldes med mindst 2 ugers skriftligt varsel. Forslag til den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag, skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 4 dage før den ekstraordinære generalforsamling, og annonceres med e-post til alle der har tilmeldt sig foreningens e-postliste.

Stk.2.
For så vidt angår øvrige krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Top

§ 15 Bestyrelsen, tegning

Stk.1.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt kassereren i forening, dog af kassereren alene ved beløb under 5000 kr.

Stk. 3.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 6.
Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 7.
De godkendte beslutningsreferater arkiveres til enhver tid af foreningens sekretariat.

Top

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Top

§ 17 Foreningens opløsning

Stk.1.
Opløsning af foreningen kan kun ske såfremt det vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2.
Den sidste generalforsamling som vedtager endelig opløsning af foreningen skal også vedtage en beslutning om brugen af foreningens midler; idet alene almenvelgørende eller almennyttige formål kan støttes.

Top