Årsmødet 2007

Årsmødet og Generalforsamling afholdes på

Geocenter København, Øster Voldgade 10

lørdag den 24. februar 2007

Mødet sponsoreres af:

Altinex logodong logologo Hesslogo shelllogo

Tilmeding senest den 18. februar (se neden for).
Medlemmer bosiddende vest for Storebælt kan søge om rejsestøtte (se neden for).

Deltagergebyr:

Møde med frokost og posterreception:

Studentermedlemmer: Gratis.
Ordinære medlemmer: 50 kr.
Ikke-medlemmer: 150 kr.

Festmiddag:

Studentermedlemmer: Gratis (sponsoreret af Mærsk)
Ordinære medlemmer: 75 kr.
Ikke-medlemmer: 250 kr.

PROGRAM

10:00-10:30 Registrering og betaling (med mulighed for indmeldelse – husk kontanter)
samt morgenkaffe
10:30-12:45 Foredragsrække
12:45-13:45 Frokost
13:45-16:30 Foredragsrække
16:30-17:30 Postersession med forfriskninger (tilmeld poster her på siden ).
Se posterabstracts
17:30-18:30 Generalforsamling
18:30-?? Festmiddag med uddeling af Danmarks Geologipris 2006

Program

Hent program med sammendrag som pdf-fil (304 kB)

Rækkefølgen af titler er efter førsteforfatter og afspejler ikke rækkefølgen af indlæg i foredragsrækken

Storskala sandstensinjektioner i oliefelterne i Siri Canyon – hjælp eller problem?
Lars Hamberg, Mette Lise K Poulsen, Michael K Engkilde, Gregers Dam, Thomas Stærmose (DONG Energy), Johan B Svendsen (Altinex)

Nyt fra kappen under Bornholm gennem 1 mia år: de bornholmske doleritter.
Paul Martin Holm (Institut for Geografi og Geologi, KU).

Tunneldale og klinoforme sedimenter i Nordsøen – Supercooling af subglacialt smeltevand og fastfrosset dalindfyld.
Thomas Bojer Kristensen (Geologisk Institut, Århus Universitet).

Den tidligste strukturelle udvikling af det danske område: Et resultat af sen neoproterozoisk eller sen palæozoisk tektonik?

Niels Alexander Lassen (Landmark, Stavanger) og Hans Thybo (Geol. Institut, KU).

Kan variationer i de orbitale parametre erkendes i den fossile marine fauna? Nye overraskende resultater fra økologianalyser af Maastrichtien kalk fra Rørdal, Danmark.

Bodil Lauridsen (Østsjællands Museum).

Neogen tektonisk hævning: en illusion skabt af erosion, isostasi og klimaændringer.
Søren B. Nielsen (Geologisk Institut, Århus Universitet) og CENMOVE Arbejdsgruppen.

Palæogeografi og sekvensstratigrafi i Nedre Kambrium i det sydligste Skandinavien.

Arne Thorshøj Nielsen (Geologisk Museum).

Glacialtektonik – en balancegang.
Stig A. Schack Pedersen (GEUS)

Hydrocarbon play analysis of the Middle Jurassic of the Danish Central Graben.
Danny Schwarzer, Torben Fronval, Lene Clausen og Ross Ensley (Mærsk Olie og Gas AS).
Foredraget holdes på engelsk af Danny Schwarzer

Geokemi i Siri-strøget – Nye idéer til olieefterforskning.
Johan B. Svendsen (Altinex Oil), Henrik Friis (Geologisk Institut, ÅU), Mette Lise Kjær Poulsen og Lars Hamberg (DONG Energy)

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer.
Torben Sonnenborg (GEUS).

Top

Sammendrag

Storskala sandstensinjektioner i oliefelterne i Siri Canyon – hjælp eller problem?

Lars Hamberg, Mette Lise K Poulsen, Michael K Engkilde, Gregers Dam, Thomas Stærmose (DONG Energy), Johan B Svendsen (Altinex)

Paleocæne og eocæne sandstensreservoirer i Siri Canyon er alle karakteriseret ved at være gennemskåret af sandstensinjektioner eller på anden måde at udvise tegn på genmobilisering af sedimentet, såvel i kerne som på seismik. Lokalt er genmobiliseringen så kraftig og sandet flyttet så meget rundt at der er dannet helt nye sandlegemer, der igen danner fælder for olie.

Foreløbige beregninger antyder at genmobiliseringen af sedimentet er sket i mellemste Eocæn. At sandet har flydt ses på de specielle klasttyper , der er revet ned fra de overliggende lerstenslag samt sorteringen af klasterne i strømmen af vand og sand. En ny metode er også taget i brug for at kunne adskille genmobiliseret sand fra in situ sand.

Udover at de store injektioner danner separate oliefælder har især kuppel eller hat-formede injektioner også bidraget til bedre hydraulisk kommunikation imellem de ellers lagdelte og adskilte sandenheder.

Top

Nyt fra kappen under Bornholm gennem 1 mia år: de bornholmske doleritter

Paul Martin Holm, Lise E. Pedersen & Birte Højsteen (Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet)

Flere hundrede mafiske gange er intruderet i det bornholmske grundfjelds prækambriske gnejs og graniter. Hovedparten stryger mellem N-S og NØ-SV og grupperes geokemisk som hhv. olivin tholeiiter, transitionel-alkaline og trachyandesiter. De samme grupper kan skelnes petrografisk.

Nogle få gange stryger omtrent Ø-V og har en distinkt afvigende sammensætning. Det indikeres at hver gruppe af gange i høj grad er knyttet til specifikke intrusionsperioder, nemlig omkring hhv. 1330, 1220, 950 og 300 Ma før nu. Gangene afspejler således udviklingen i sammensætning af deres kilde i kappen gennem ca. 1 Ga.

Top

Tunneldale og klinoforme sedimenter i Nordsøen – Supercooling af subglacialt smeltevand og fastfrosset dalindfyld

Thomas Bojer Kristensen (Geologisk Institut, Århus Universitet).

Begravede tunneldale i Nordeuropa er en af de mest markante geologiske levn fra de pleistocæne istider, og i Danmark udgør dalfyldet ofte velbeskyttede og dybtliggende grundvandsreservoirer.

Der er forsket i de begravede tunneldales oprindelse i over 100 år, men endnu er der ikke opnået fuld forståelse af de processer, som har dannet og efterfølgende begravet dem.

Fra undersøgelser af dalene under Nordsøen, vha 3D seismik, er der fundet meget karakteristiske klinoforme sedimenter i dalene, som ikke umiddelbart kan forklares med de eksisterende dannelsesteorier. Nye modeller skal udtænkes, og under foredraget inddrages kendte teorier om supercooling af subglacialt smeltevand i recente gletchersystemer i en ny teori om tunneldalenes dannelse.

Top

Den tidligste strukturelle udvikling af det danske område: Et resultat af sen neoproterozoisk eller sen palæozoisk tektonik?

Niels Alexander Lassen ( Landmark, Stavanger) og Hans Thybo (Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet)

Det danske områdes tidligste tektoniske historie er traditionelt blevet sat i forbindelse med dannelsen af fx de tidligt ordoviciske Kaledonider langs den sydlige rand af det Danske Bassin, den sen-Varisiske kompression og hævning eller den efterfølgende perme opsprækning af superkontinentet Pangæa.

I modsætning til den phanerozoiske dannelsesmodel foreslår vi at grundlæggelsen af den overordnede regionale struktur i det danske område fandt sted i forbindelse med den sen-prækambriske rifting og opsplitning af superkontinentet Rodinia. De sen-prækambriske strukturer i det danske område blev herefter betydeligt modificeret i forbindelse med den Kaledone, Varisiske og Alpine orogenese.

Top

Kan variationer i de orbitale parametre erkendes i den fossile marine fauna? Nye overraskende resultater fra økologianalyser af Maastrichtien kalk fra Rørdal, Danmark

Bodil W. Lauridsen (Østsjællands Museum)
I et nyligt afsluttet studie i Rørdal kalkbrud ved Ålborg er der erkendt seks rytmiske mergellag i kalken. Formålet med studiet var at indsamle faunamateriale i både kalk- og mergellag, for at undersøge om de markante litologiske forskelle kunne afspejles i økologien.

Studiet viser en rig og forskelligartet fauna, der er fuldstændig domineret af bryozoer. Alle arter er tilpasset til livet i kridthavet. Derfor er det overraskende at ændringen fra kalk til mergel tilsyneladende ikke påvirker de enkelte arter.

Top

Palæogeografi og sekvensstratigrafi i Nedre Kambrium i det sydligste Skandinavien

Arne Thorshøj Nielsen (Geologisk Museum)

En ny kerneboring, Borggård-1, blev udført 2006 gennem Nedre Kambrium på Bornholm. Boringen har givet et væld af nye data, der indgår i et igangværende regionalt studie om sekvensstratigrafi, palæogeografi og havniveauforanderinger i Ældre Kambrium i Skandinavien.

Havniveauet steg ca. 200 m i dette tidsrum (ca. 542-513 mill. år), hvilket efterhånden medførte transgression af størstedelen af Skandinavien. Bornholm, der lå marginalt på det baltoskandiske kraton, var et af de første steder, der blev oversvømmet. En skaleret havniveaukurve er modelleret for Ældre Kambrium og ældre Mellem Kambrium og der er udarbejdet palæogeoografiske kort for hver etage.

Top

Neogen tektonisk hævning: en illusion skabt af erosion, isostasi og klimaændringer

Søren B. Nielsen (Geologisk Inst. ÅU) og CENMOVE Arbejdsgruppen

Den forøgede sedimenttilførsel til den østlige Nordsø i tidlig Oligocæn, geomorfologiske indtryk fra bl.a. de skandinaviske Kaledonider, fordelingen af apatit fissionssporsaldre samt den observerede erosion af Nordsøens marginale områder har ført til hypotesen om Neogen tektonisk hævning.

Her viser vi at disse vidnesbyrd samt geofysiske data lader sig forklare ved langtidserosion af den silure bjergkæde, moduleret med klimatiske effekter startende på Eocæn–Oligocæn overgangen kulminerende med gletschererosion i Kvartærtiden.

Top

 

Glacialtektonik – en balancegang

Stig A. Schack Pedersen (GEUS)

Strukturgeologiens elementære principper følger tre hovedtrin: 1) beskrivelse af geometrien, 2) udredning af de kinematiske forhold og dynamiske udvikling, og 3) opstilling af en tektonisk syntese.

En af de vigtigste analysemetoder i den nutidige teoretiske strukturgeologi er konstruktionen af balancerede tværprofiler. Igennem balanceringen af de strukturelle tværprofiler forstår vi opbygningen af bjergkæderne. Ved hjælp af de samme strukturelle analysemetoder kan de glacialtektoniske komplekser i Danmark beskrives, hvilket her dokumenteres ved beskrivelsen af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, der kan betragtes som et godt eksempel på tyndskinnet overskydningstektonik.

Top

Play analysis of the Middle Jurassic of the DK Central Graben, an integrated, multidisciplinary study for the 6th licensing round

D. Schwarzer, T. Fronval, L.F. Clausen & R. Ensley (Mærsk Olie og Gas)

A comprehensive evaluation of the Middle Jurassic prospectivity in the Danish North Sea formed the technical basis for an assessment of the Middle Jurassic play and the controlling factors for hydrocarbon and reservoir occurrence.

The Middle Jurassic play comprises reservoirs at depths of 7,000 ft to 15,000 ft, formed by north-south trending alluvial and fluvial sand prone channel systems on a coastal floodplain. Hydrocarbon traps are present mostly as rotated fault block traps with fault seal closure and dip closure down the fault-block flank. All traps were in place during Late Jurassic times and pre-dated hydrocarbon migration during two main phases in Late Jurassic to Lower Cretaceous and Late Miocene to present-times.

Geochemical data integrated with seismic interpretation as well as the distribution of hydrocarbon-shows suggest an active Middle Jurassic Bryne:Bryne petroleum system which had been regarded as subordinate in a regional context until now.

Top

Fremtidige landvindinger og oversvømmelser i Danmark som følge af klimaændringer

Torben Sonnenborg (GEUS)

Klimaændringerns effekt på det danske vandkredsløb kvantificeres for perioden 2071-2100. På baggrund af klimascenarier udarbejdet af DMI beregnes hvilken effekt klimaændringerne har på hydrologien i hhv. Vestjylland og Sjælland. Beregningerne foretages vha. DK-modellen, som er den nationale hydrologiske model.

Resultaterne viser, at geologien har en signifikant effekt på klimaændringernes effekt, med store påvirkninger af grundvand i det sandede Vestjylland, mens påvirkningerne er størst for vandløbsafstrømning på det mere lerede Sjælland.

Top

Geokemi i Siri Canyon – Nye idéer til olieefterforskning.

Johan Svendsen (Altinex Oil), Henrik Friis (Geologisk Institut, ÅU), Mette Lise Kjær Poulsen og Lars Hamberg (DONG Energy)

Anvendelse af sedimentær geokemi er ikke noget nyt, og har tidligere ofte været benyttet til beskrivelse af sedimenter, hvor der ikke er biostratigrafiske komponenter. I et detaljeret studie af sandstensreservoirerne i Siri Canyon, er det blevet taget mere end 1200 prøver, fra over 20 efterforskningsbrønde. I flere tilfælde er der taget prøver i 25 cm’s intervaller, og studiet udgør muligvis et af de mest detaljerede studier der udført på submarine canyonsystemer.

Resultaterne fra studiet har givet helt ny indsigt i de sedimentære processer der gjorde sig gældende i Siri Strøget i Paleocænet. Denne indsigt er blevet benyttet til at opstille detaljerede modeller for sandets aflejring. Disse modeller har – sammen med seismiske tolkninger – dannet grundlag for modning af et nyt prospekt i Siri Canyon – Rau Prospektet i Licens 7/06, som skal bores i løbet af 2007.

Top

Posterabstracts

1: Spor af dinosauradfærd – en prosauropod der gik sidelæns og en liggende rovdinosaur der rejste sig op og gik

Jesper Milàn, David B. Loope & Richard G. Bromley (Institut for Geografi og Geologi, KU)

Fossile fodspor kan bidrage med vigtige anatomiske og adfærdsmæssige oplysninger om fortidens dyreliv. I den tidligt jurassiske Navaho Sandsten fra Utah og Arizona er der fundet adskillige eksempler på spor der udviser individuel adfærd hos den dinosaur der satte sporene. Her beskrives en sporserie fra en prosauropod dinosaur der gik sidelæns op ad fronten på en fossil klit. Sporene fra en liggende rovdinosaur viser aftryk af både hale, hænder og bækken, samt sporene hvor den senere har rejst sig op og gået sin vej.


2. The indentification of continental sutures and their influence on rifting in the North Sea

Stig Lyngsie (Institut for Geografi og Geologi, KU)

An analysis and correlation of the spatial distribution of large-scale crustal domains, their boundaries and their influence on Late Carboniferous – Early Permian extension and reactivation of pre-existing tectonic structures in the North Sea, based on various transformation techniques applied to gravity and magnetic data. The interpretations are constrained by and compared to published results from deep seismic surveys in the North Sea.


3. Udarbejdelse af en geologisk model i GMS- Fokus på Københavns Energis nye fjernvarmetunnel under København

Michelle Nørmark Kappel


4. Geothermobarometrisk vurdering af diamantpotentialet i Sydvestgrønland

Karina Krarup Sand


5. Numerisk modellering af den midt-jurassiske termale hævning af Nordsøen

Kenni D. Petersen, Søren B. Nielsen og David L. Egholm

Den centrale del af Nordsøen blev i midt-jura udsat for dome-formet hævning og erosion, hvilket i dag ses som en koncentrisk fordeling af triassiske og tidlig-jurasisske sedimenter under den midt-kimmeriske inkonformitet.

Her præsenteres en numerisk simulation af dette forløb. Den numeriske model inddrager tredimensionel, transient varmestrømning samt erosion og aflejring af sedimenter. Isostatisk kompensation fordeles ved hjælp af en elastisk tyndplade. Ved at antage en enkel tykkelsesfordeling af den manglende triassiske og tidlig-jurassiske lagpakke, og ved at introducere en termisk anomali ved basis af lithosfæren, opnås et hævnings- og erosionsmønster meget lig det, der i dag kan observeres.

 


6. Groundwater flow at Mandehoved, Stevns

Lotte Puk Jensen

A suite of geophysical methods are used to formulate a hydrogeological model for Mandehoved, Stevns to investigate whether conventional geophysical methods typically used in the oil industry can be applied to improve hydrogeological models.

Two hydrogeological models setup in GMS using MODFLOW and MODPATH are tested against each other. Model one is simple, based upon the GRDT-lithological method along with other well data. Model two is relatively complex, using hydraulic conductivity derived from inversion of a high-resolution vibro-seismic profile, well log data and porosity and permeability data from core plugs.

The testing of the two models is still ongoing and so far inconclusive.


7. Baikal Rift Zone: Intra-cratonic rifting without Moho uplift

Christoffer Nielsen, H. Thybo, M-B, Jensen (Institut for Geografi og Geologi – Afdeling for Geologi )

Den kænozoiske Baikal Riftzone er lokaliseret i det sydøstlige Sibirien, mere end 2000 km fra den nærmeste pladetektoniske grænse, i suturen mellem det Sibirske Kraton og den Amuriske plade.

De opnåede hastighedsmodeller for Baikal riftzonen viser, at Moho har et sub-horisontalt forløb uden signifikant opløft omkring den ca. 10 km dybe sedimentære gravsænkning. Seismisk reflektivitet i nedre skorpe indiker, at betydelige magmatiske intrusioner kan være til stede, hvilket kan have kompenseret for rift associerede nedre skorpe udtynding.


8. Variations in diagenetic history of Upper Cretaceous onshore and offshore chalks in the North Sea area

Morten Leth Hjuler

Upper Cretaceous North Sea area chalk constitutes a saucer-shaped body with a deeply buried (2-3 km) central part (Central Graben) and the rim cropping out in the surrounding countries. Diagenetic alterations are controlled by maximum burial depth (temperature/pressure), overpressure, hydrocarbon presence and exposure to meteoric water.

Recrystallization and cementation features become more pronounced with burial depth as seen from particle reshaping and firmness of inter-particle contacts. Non-carbonate mineralogy varies with deposition environment and burial depth.


9. Den tektoniske udvikling i Sen Kridt og Tidlig Palæocæn af Sorgenfrei-Tornquist Zonen i Skåne belyst ved hjælp af fissionsspor i apatit

 

Pernille Engelbredt Krogh og Søren B. Nielsen

Sorgenfrei-Tornquist Zonen (STZ) er en forkastningsafgrænset deformationsstruktur, som i Skåne ligger på overgangen mellem det Baltiske Skjold og det Danske og Nordtyske Bassin. Zonen blev i Perm og Trias udsat for indsynkning i forbindelse med ekstension og efterfølgende, i Sen Kridt, inversion som følge af kompression.

Apatit fissionssporsdata fra prøver indsamlet i den inverterede STZ samt området umiddelbart nordøst for, viser markant forskel på de to områder. I STZ ses lavere fissionssporsaldre som et resultat af hævning og erosion under inversionen i Sen Kridt.


10. En stratigrafisk og tafonomisk analyse af fossile fugle og fjer fra Fur Formationen

Bent Lindow

Den nedre eocæne Fur Formation (nedreste Ypresien) i den nordøstlige del af Nordsøbassinet er nationalt og internationalt kendt for sine mange velbevarede fossile hvirveldyr og insekter. Dette studie er den første kvantitative stratigrafiske og tafonomiske analyse af en samlet gruppe fossiler, fuglene, fra formationen. Resultaterne viser at:

1) Nedbrydningsgraden af det fossile materiale ligger mellem søaflejringer og marine aflejringer med et højt energi niveau.

2) Det fossile fuglemateriale stammer hovedsageligt fra to horisonter, og der er sammenhæng mellem hyppigheden af fossilt materiale og kombinationen af vulkanske askelag og iltfrie eller iltfattige forhold


11. New data and observations from the Tillite Group, Neoproterozoicum, Northeast Greenland

Kasper Kristiansen


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev