Geologisk Tidsskrift 2004

gt04-1

Indhold af hæfte 1

Wilson, J. Richard, Josephsen, Karin & Holm, Dorthe H. 2004-12-15:
Den lagdelte Fongen–Hyllingen Intrusion, Norge. Geologisk Tidsskrift, hæfte 1, pp. 1–24, København.
Forståelsen af de processer der finder sted i magmakamre er blevet væsentligt forøget som følge af studier af den lagdelte Fongen–Hyllingen Intrusion i Norge, udført af en gruppe fra Aarhus Universitet gennem en lang årrække.

I denne oversigtsartikel gennemgås Fongen–Hyllingen Intrusionens geologi og hvilken ny viden om magmatiske processer og lagdelte intrusioner, studierne af denne intrusion har bidraget med i forhold til tidligere studier af især den klassiske Skaergaard Intrusion i Østgrønland. Lagdelingen i Skaergaard Intrusionen er forklaret som aflejringer fra dels storskala konvektionsstrømme og dels periodiske densitetsstrømme. En systematisk sammensætningsmæssig variation langs strygningen af den synlige lagdeling i Fongen–Hyllingen Intrusion kan ikke forklares ved strømningsaktivitet og tolkes som et resultat af krystallisation fra lagdelt magma langs et skrånende magmakammergulv. Magmazonering udvikledes ved gentagne tilførsler af nyt magma med relativ stor massefylde ved kammerets gulv.

Tilstedeværelsen af et lagdelt magma betyder at storskala magmakonvektion ikke har fundet sted i kammeret. Den synlige lagdeling dannes ved in situ nukleation og vækst af krystaller direkte på intrusionens gulv fra et underafkølet magma. En lang række strukturer meget lige dem der typisk forekommer i klastiske sedimenter, som fx erosionstrug og -diskordanser, afspejler periodisk strømningsaktivitet langs kammerets gulv. I artiklen er fagudtryk og processer forklaret i separate bokse, og artiklen skulle derfor kunne læses med udbytte af enhver interesseret i geologi. J. Richard Wilson [ jrw [at] geo [dot] au [dot] dk ], Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 8000 Århus C, Danmark.
Karin Josephsen, Linuhönnun hf., Suđurlandsbraut 4A, IS-108 Reykjavik, Island.
Dorthe H. Holm, Nordic Volcanological Center, Sturlugata 7, IS-101 Reykjavik, Island.
Valgt som Årets Afhandling 2004:

Hent PDF-fil (1,14 Mb)

gt04-2-forside-150

Indhold af hæfte 2

DGF Grundvandsmøde 23. september 2004
Henrik Olsen:

DGF Grundvandsmøde 2004
Niels Richardt:
Kvartærgeologiske modeller i grundvandsundersøgelser – en renæssance for geologisk forståelse
Henrik Olsen, Mads Jensen Møller & Carsten Ploug:
Strukturgeologisk, sedimentologisk og sekvensstratigrafisk analyse af seismiske data
Klaus Hinsby & Ioannis Abatzis:
Oliegeologiske modelværktøjer med relevans for grundvandsundersøgelser
Jens Dyrberg Nielsen:
MIKE GeoModel – fra data til model
Anders Vest Christiansen:
Integreret analyse af geofysiske data – morgendagens geofysik
Boganmeldelse:
Jorden – illustreret opslagsværk
DGF møde: Nyt om istider og mellemistider i Norden, 11. september 2004
Nicolaj Krog Larsen & Michael Houmark Nielsen:

Nyt om istider og mellemistider i Norden
Christian Kronborg & Bent V. Odgaard:
Nyt om Danmarks ældste kvartære aflejringe r
Karen Luise Knudsen:
Marint Interglacial i Danmark – nyt og gammelt
Svend Funder & Tonci Balic-Zunic:
Østersøen led også af iltsvind i Eem
Michael Houmark-Nielsen & Kurt Henrik Kjær:
Aldersbestemmelse af isfremstød og en ny palæogeografi for SV Skandinavien 40–15 ka BP
Jørgen Peder Steffensen:
Sidste nyt fra iskernefronten i 2004
Paul C. Knutz:
Startede Heinrich events i nordvest Europa?
Johannes Krüger, Kurt H. Kjær & Anders Schomacker:
Dødissmeltning og sedimentomlejring under forskellige klimaforhold – med eksempler fra Island og Svalbard
Jan A. Pietrowski:
Hvordan påvirker grundvandsstrømning de subglaciale processer?
Kurt H. Kjær, Michael Houmark-Nielsen & Johannes Krüger:
Tolkning af istidslandskaber: fremskridt, problemer og perspektiv
Nekrolog
Svend Valdemar Sølver, 1. august 1911 – 25. maj 2004

DGF – bestyrelsens beretning for 2004


DGF Grundvandsmøde 2004

Olsen, H. 2004: DGF Grundvandsmøde 2004. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 1–2,København.

DGF Grundvandsmødet blev den 23. september 2004 afholdt for tredje år i træk. Mødet var meget velbesøgt med 67 deltagere fra hele landet. Der var i år repræsentanter for blandt andet 8 rådgivende firmaer, 8 amter, 5 forsknings- og undervisningsinstitutioner og 2 vandforsyninger. Arrangementet var et heldagsmøde, som blev afholdt i COWIs lokaler i Lyngby.

Hent PDF-fil (35,15 Kb)
Top

Kvartærgeologiske modeller i grundvandsundersøgelser – en renæssance for geologisk forståelse

Richardt, N. 2004: Kvartærgeologiske modeller i grundvandsundersøgelser – en renæssancefor geologisk forståelse. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 3–6, København.
I modsætning til tidligere tider, hvor de kvartære aflejringer ofte fik en stedmoderlig behandling i hydrogeologiske undersøgelser, er der særligt i forbindelse med sårbarhedskortlægninger i de senere år kommet stor fokus på de kvartære aflejringer. Denne fokus udspringer af en erkendelse af, at en god forståelse af den geologiske ramme – og ikke mindst af de kvartære ’dæklag’ – er af største betydning for tolkningen af hydrogeologiske og grundvandskemiske resultater og dermed for sårbarhedsvurderinger og ressourcevurderinger.

Hent PDF-fil (54,46 Kb)

Top

Strukturgeologisk, sedimentologisk og sekvensstratigrafisk analyse af seismiske data

Olsen, H., Møller, M.J. & Ploug, C. 2004: Strukturgeologisk, sedimentologisk og sekvensstratigrafisk analyse af seismiske data. DGF Grundvandsmøde 2004. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2,pp. 7–9, København.

Refleksionsseismisk kortlægning er inden for de seneste 3–4 år blevet en integreret del af grundvandsundersøgelser i Danmark, hvilket ikke mindst skyldes en forenkling af dataindsamlingen og dermed en lavere pris end tidligere. Kvaliteten af de seismiske data er i mange tilfælde meget høj. Der er efterhånden etableret et stort erfaringsmateriale, og i dette indlæg vises eksempler på, hvordan man kan anvende strukturgeologisk, sedimentologisk og sekvensstratigrafisk analyse af de seismiske data i forbindelse med grundvandsundersøgelser.

Hent PDF-fil (1,10 Mb)
Top

Oliegeologiske modelværktøjer med relevans for grundvandsundersøgelser

Hinsby, K. & Abatzis, I. 2004-12-20: Oliegeologiske modelværktøjer med relevans for grundvandsundersøgelser. DGF Grundvandsmøde 2004. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 10–11, København.

Traditionelt er der ikke den store udveksling af erfaringer mellem olie- og hydrogeologer. Imidlertid arbejder begge faggrupper med opstilling af geologiske modeller og strømning af væsker i samme typer af reservoirbjergarter. Begge kan derfor med fordel gøre brug af hinandens erfaringer. Rasmussen (2003) giver et eksempel på anvendelse af typiske ’oliegeologiske’ værktøjer i en hydrogeologisk undersøgelse. Nærværende præsentation søger kort at illustrere styrken ved 3D visualisering og tolkning af digitale data – et værktøj der i hydrogeologi ligesom i oliegeologi utvivlsomt vil finde udbredt anvendelse i nær fremtid.

Hent PDF-fil (212,89 Kb)
Top

Mike GeoModel – fra data til model

Nielsen, J.D. 2004: Mike GeoModel – fra data til model. DGF Grundvandsmøde 2004.Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 12–14, København

Denne artikel er en kortfattet teknisk gennemgang af programmet MIKE GeoModel med henblik på at give en oversigt over opbygning af programmet og hvorledes det vil kunne benyttes i arbejdet med at fremstille geologiske modeller ud fra forskellige datasæt. MIKE GeoModel vil kunne bidrage til en forbedret arbejdsprocedure i arbejdet med geologiske modeller både i form af afviklingshastighed, men også i form af lettere tilgang til data, integreret interpolation i programmet samt versionering og dokumentation via GeoModel-databasen.

Hent PDF-fil (3,45 Mb)

Top

Integreret analyse af geofysiske data – morgendagens geofysik

Christiansen, A.V. 2004:

Geofysiske metoder anvendt inden for grundvandskortlægningen har hovedsageligt koncentreret sig om de elektriske og elektromagnetiske metoder. Generelt er udviklingen inden for tolkningen af geofysiske data gået i retning mod samtolkning af forskellige typer datasæt. De forskellige målemetoder har uens følsomhed for de fysiske parametre i jorden, eller er følsomme for helt forskellige fysiske parametre. Ved at integrere forskellige typer datasæt i tolkningen kan man derfor forøge opløsningen af modellerne og mindske de uomgængelige problemer, der er ved tolkning af kun een type data.

Hent PDF-fil (606,38 Kb)

Top

Nyt om istider og mellemistider i Norden

Larsen, N.K. & Houmark-Nielsen, M. 2004: Nyt om istider og mellemistider i Norden. DGFkvartærgeologisk møde november 2004. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 21–22, København.

Torsdag den 11. november 2004 afholdt DGF et kvartærgeologisk møde på Geologisk Institut, Aarhus Universitet. Titlen på foredragsrækken var: ‘Nyt om istider og mellemistider i Norden’. Mødet tiltrak 121 tilhørere fra 13 offentlige institutioner, 10 ingeniørfirmaer samt 9 amter. Der blev afholdt 10 foredrag, som om formiddagen indledtes med fire præsentationer om terrestrisk og marin stratigrafi. Efter frokost fulgte to foredrag om klima og fire foredrag om glaciale erosions- og aflejringsprocesser.

Hent PDF-fil (24,38 Kb)

Top

Nyt om Danmarks ældste kvartære aflejringer

Kronborg, C. & Odgaard, B.V. 2004: Nyt om Danmarks ældste kvartære aflejringer. DGFkvartærgeologisk møde november 2004. Geologisk Tidsskrift 2004 hæfte 2, pp. 23–24, København

I forbindelse med etableringen af motorvejen Holstebro–Vejle er der i boringer over en 1 km. lang nord–sydgående strækning ved Lind syd for Herning fundet interglaciale og interstadiale aflejringer over og underlejret af andre kvartære sedimenter. Orienterende pollenanalyser foretaget på de limniske sedimenter fra Lind peger entydigt på at aflejringen omfatter en klassisk interglacial Harreskov-sekvens med overliggende interstadiale sedimenter fra Ølgod I og Ølgod II.

Hent PDF-fil (380,38 Kb)
Top

Nekrolog:

Svend Valdemar Sølver, 1. august 1911 – 25. maj 2004

Hent PDF-fil (75,14 Kb)

Top

DGF – bestyrelsens beretning for 2004

Hent PDF-fil (683,69 Kb) Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev