DGF generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010  blev afholdt lørdag den 6. marts kl. 17:30-18:30 på Øster Voldgade 10, København K i forlængelse af årsmødet.

Endelig dagsorden iht vedtægterne

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se også skriftlig beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Hentregnskabsberetning 2010 eller forenklet regnskab 2009 med budget 2010
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt. Følgende forslag er stillet til Generalforsamlingen

1: Bestyrelsen stiller forslag om at DGF går over til elektronisk publikation af Bulletin of the Geological Society of Denmark og Geologisk Tidsskrift suppleret med en Print on Demand ordning for de medlemmer der ønsker at modtage publikationerne i trykt form.

Baggrunden for forslaget er at trykningen af publikationerne er meget bekostelig for foreningen samtidig med at salget af publikationer erfaldet dramatisk efter at Geologisk Museums biblioteket er ophørt med at aftage bulletinen til bytteforbindelser og Reitzels Forlag (som distribuerede DGFs publikationer) er gået konkurs.

En uændret publikationspolitik vil derfor medføre at kontigentet skalsættes op med ca. 100 kr, mens en  elektronisk udgivelse vil resultere i en betydelig kontingentnedsættelse for de medlemmer der kun ønsker tidsskrifterne i elektronisk form. En Print on Demand løsning for begge tidsskrifter vil kunne etableres for et  beløb, der nogenlunde modsvarer denne kontingentnedsættelse – dvs, at der højst vil være en mindre samlet udgift for de medlemmer der ønsker begge tidsskrifter i trykt form.

Forslaget og dets konsekvenser vil blive nærmere belyst ved generalforsamlingen under punktet Forelæggelse af Bestyrelsens Budgetforslag.

2: Bestyrelsen foreslår at kontingentperioden følger foreningens regnskabsår som er kalenderåret. Der skal derfor vedtages kontingent for resten af 2010 og for 2011. Punktet vil blive fremlagt til diskussion under punktet Fastlæggelse af Kontingent.

3: Der er modtaget et forslag om at DGF etablerer en hjemmeside (evt på foreningens domæne), hvor Stenos publikationer og værker om Steno skal gøres frit tilgængelige i det omfang det er muligt. Forslaget vil blive nærmere belyst på generalforsamlingen under pkt 6.


Referat

Referat som pdf-fil (66 kB)

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev