DGF generalforsamling 2006

Dato og klokkeslet:
tirsdag den 28. februar 2005 kl. 16:30 – 19:00 med efterfølgende spisning

Sted:
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5, København

Program

Kl. 16:30: Velkomst og uddeling af Danmarks Geologipris 2005

Kl. 16:45:Steno – forud for samtiden med fortiden

v. Jens Morten Hansen (Direktør for Forskningsstyrelsen)
Interessen for Niels Stensen (Steno) er stærkt stigende i disse år. Det skyldes bl.a. en voksende erkendelse af, at Steno var den af den videnskabelige revolutions fædre, der i Newtons, Pascals og Leibniz’ samtid klarest formulerede de nye videnskabelige principper, som geo- og biofagene kom til at bygge på i de følgende århundreder. I samtiden gjorde Steno sig først og fremmest videnskabeligt gældende som en fremragende anatom og geolog, men også ved at formulere en ekstremt moderne erkendelsesteori, der bl.a. er grundlag for hans geologiske hovedværker, hans oprør mod samtidens opfattelse af hjernen, hjertet og musklerne og han berømte indledningsforelæsning som kongelig anatom.

Stenos videnskabsteori kan efter foredragsholderens mening føre vigtige dele af den moderne filosofi ud af det dødvande, som konflikten mellem naturvidenskabens rigide positivisme og humanvidenskabernes fritsvævende relativisme satte mange videnskabsgrene i gennem det meste af 1900-tallet.

Geologiens (og anatomiens) strukturelle tænkemåde er afgørende heri. Det er således ikke tilfældigt, at en række vigtige begreber fra danske strukturgeologers mere tænksomme arbejder fra 1900-tallets sidste halvdel og fra USA’s mest betydende filosof (og geofysiker) Charles S. Peirce’s arbejder fra 1800-tallets slutning, kan bidrage væsentligt til et fælles erkendelsesgrundlag for både natur- og humanvidenskaberne.

Kl. 17:30: Pause med forfriskninger
Kl. 17:45: Generalforsamling

Endelig dagsorden (iht vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2005 v. Peter Johannessen – se i øvrigt Geologisk Tidsskrift 2005, hæfte 2(pdf-fil 91 kB) , udkommet december 2005
3. Aflæggelse af regnskab (pdf-fil, 144 kB)
4. Budget for år 2006
5. Fastsættelse af kontingent for 2006
6) Behandling af indkomne forslag – ved fristens udløb d. 6 februar var der indkommet 3 forslag – se nedenfor..
7) Valg af formand – Peter Johannessen afgår iht vedtægterne og kan ikke genvælges.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Forslag: Husk at forslag til dagsorden kan indsendes inden den 7. februar til sekretariatet, enten pr post eller e-post. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt fremlæggelse af revideret regnskab vil fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Kl. ca. 19:00 vil der være mulighed for at deltage i en middag i kantinen på Geologisk Museum.

Pris: 50 kr for medlemmer (inkl drikkevarer); for ikke-medlemmer er prisen 150 kr.

Bindende tilmelding til middagen er nødvendig, enten pr post eller pr. e-post DGF senest den 21. februar.
Husk at opgive navn, adresse og meget gerne medlemsnummer – betaling vil blive opkrævet ved selve mødet.


Indkomne forslag:

Ved fristens udløb d. 6. februar var der indkommet 3 forslag fra bestyrelsen:

1: Forslag om ændring af publikationsstrategi for Bulletin of the Geological Society of Denmark.

Bestyrelsen foreslår at Bulletin of the Geological Society of Denmark overgår til elektronisk publikation kombineret med eet årligt trykt bind, hvor alle artikler bliver trykt samlet. Enkletartiklerne vil blive udgivet på DGF’s hjemmeside som pdf-filer så snart de er klar til publikation, hvilket vil give en hurtigere publikation end på den nuværende måde – en tidsmæssig gevinst på op til ca ½ år. Ved årets udgang samles alle artikler i een trykt publikation – dels for stadig at have en trykt version, dels for at spare trykke- og forsendelsesudgifter ift nuværende praksis med to årlige bind. Det foreslås endvidere at det kun er medlemmer af DGF, der vil have adgang til pdf-filerne (i lighed med nuværende praksis).

2: Forslag om ændring af publikationsstrategi for Geologisk Tidsskrift.

Bestyrelsen foreslår at Geologisk Tidsskrift overgår til delvis elektronisk publikation kombineret med mindst eet årligt trykt bind. Den elektroniske publikation kombineret med den samlede årlige udgivelse foreslås benyttet til alle bidrag, der ikke naturligt vil kunne publiceres som enkeltstående bind. Således vil bidrag fra DGF’s grundvandsmøder, Ph. D. dage, bestyrelsen beretninger o. lign. blive udgivet som pdf-filer og samlet i een årlige udgave af tidsskriftet.

Samlede større enkeltbidrag som fx artiklen om Fongen-Hyllingen intrusionen i GT 2004/1, vil stadig kunne udkomme som trykte enkeltbind.

Det foreslås endvidere at alle mindre artikler som samles i det årlige opsamlingsbind gøres tilgængelige for alle på internettet. Pdf-filer af ’særudgaverne’ foreslås kun at være tilgængelige for medlemmerne.

3: Forslag om indskanning af samtlige DGF-publikationer.

Bestyrelsen foreslår at den opnåede besparelse på trykke- og distributionsomkostningerne ved overgang til delvis elektronisk publikation benyttes til at påbegynde en indskanning af samtlige DGF-publikationer. Publikationerne vil blive skannet til søgbare pdf-filer og blive gjort tilgængelige for foreningejs medlemmer på DGF’s hjemmeside.


Referat

Referat som pdf-fil

Uddeling af Danmarks Geologipris

Vicedirektør Kai Sørensen, GEUS, motiverede overrækkelsen af Danmarks Geologipris 2005 til forskningsprofessor Lars Stemmerik, GEUS, for hans publikationer om den senpalæozoiske udvikling af Nordatlanten med særligt fokus på Nord- og Østgrønland og Nordsøen.

I sin tak påpegede Lars Stemmerik, at det er bekymrende at være blandt de yngste i en uddøende race af storskala feltgeologer. Såfremt der ikke kommer nye til, vil det om en årrække være således, at danskerne skal til Norge for at spørge om hvad det er, der findes i Østgrønland.

Efter prisoverrækkelsen talte direktør i forskningsstyrelsen, Jens Morten Hansen, om ”Steno – forud for samtiden med fortiden.” Foredraget fremhævede betydningen af Stenos konklusioner, og kontrasterede dem med andre opfattelser i datiden.

Præsentation af nyt logo

Peter Johannessen (PJO) orienterede om de to konkurrencer, som havde været udskrevet om et nyt logo til DGF. Ingen af de indsendte forslag havde kunnet anvendes. Bestyrelsen havde derefter selv arbejdet videre og fundet et logo. Det vil snart kunne ses på brevpapir, hjemmeside og publikationer. Det spiralformede symbol kan bl.a. tolkes som en tidslinie, en udvikling eller et fossil.

Generalforsamling for 2005

Dagsordenen for generalforsamlingen er fastlagt i vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Niels Henriksen (Oscar) blev valgt. Han indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Undertegnede (G.K. Pedersen) blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning for 2005

PJO gjorde indledningsvis opmærksom på, at bestyrelsens beretning for 2005 er trykt i Geologisk Tidsskrift 2005(2), og at kun hovedpunkter ville blive fremlagt på generalforsamlingen.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. Efterfølgende udtalte medlemmerne tilfredshed med denne, og med hjemmesiden. Et medlem kommenterede logo-konkurrencen.

3. Aflæggelse af regnskab

Kassereren Bo Christiansen præsenterede regnskabet. Dette havde inden generalforsamlingen været fremlagt på hjemmesiden. Kassereren knyttede følgende kommentarer til regnskabet:

I 2005 kom alle årets publikationer tæt på årsskiftet. Dette resulterer i, at DGF skylder penge (ikke betalte trykkeudgifter) og samtidig har penge til gode. Medlemsantallet er faldende. Dette skyldes især at en række medlemmer i restance er strøget af medlemslisten. Der arbejdes for at skaffe nye medlemmer. Foreningen kom ud med et overskud på knap kr. 25.000,- hvilket ligger ca. kr. 1.300,-over det der var budgetteret.

Ole Graversen (intern revisor) fremhævede, at Bo Christiansen har gjort en kæmpeindsats for at få et bedre regnskab. Det er nu langt mere overskueligt, og bankudskrifter samt revisorassistance sikrer, at der er styr på pengene.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for år 2006

Kassereren Bo Christiansen præsenterede budgettet. Dette minder meget om budgettet for 2005. Der sigtes på et overskud på ca. 30.000 kr.

Budgettet blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for 2006

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (480 kr for medlemmer, 240 kr for studerende). Kontingent for firmaer forhandles individuelt med bestyrelsen, men er mindst 1200 kr.

Kontingentet blev vedtaget. PJO takkede varmt kassereren for hans indsats og overrakte en gave.

6) Behandling af indkomne forslag

Ved fristens udløb d. 6. februar var der, fra bestyrelsen, indkommet 3 forslag til ny publikationsstrategi. Disse forslag har ligeledes været tilgængelige på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.

a: Forslag om ændring af publikationsstrategi for Bulletin of the Geological Society of Denmark.

Bestyrelsen foreslår at Bulletin of the Geological Society of Denmark overgår til elektronisk publikation kombineret med ét årligt trykt bind, hvor alle artikler bliver trykt samlet. Enkeltartiklerne vil blive udgivet på DGF’s hjemmeside som pdf-filer så snart de er klar til publikation, hvilket vil give en hurtigere publikation end på den nuværende måde – en tidsmæssig gevinst på op til ca. ½ år. Ved årets udgang samles alle artikler i én trykt publikation – dels for stadig at have en trykt version, dels for at spare trykke- og forsendelsesudgifter ift nuværende praksis med to årlige bind. Det foreslås endvidere at det kun er medlemmer af DGF, der vil have adgang til pdf-filerne (i lighed med nuværende praksis).

Fra salen var der en række spørgsmål til forslaget: Hvordan bliver adgangen til Bulletinen på biblioteker? Er det demotiverende for forfatterne, at der ikke er en tidsfrist til afslutningen af hvert bind? Kan den valgte form accepteres i Science citation index? Martin Sønderholm besvarede spørgsmålene.

Efter nogen diskussion konkluderede dirigenten at der var tilslutning til forslaget.

b: Forslag om ændring af publikationsstrategi for Geologisk Tidsskrift.

Bestyrelsen foreslår at Geologisk Tidsskrift overgår til delvis elektronisk publikation kombineret med mindst ét årligt trykt bind. Den elektroniske publikation kombineret med den samlede årlige udgivelse foreslås benyttet til alle bidrag, der ikke naturligt vil kunne publiceres som enkeltstående bind. Således vil bidrag fra DGF’s grundvandsmøder, Ph.d.–dage, bestyrelsen beretninger o. lign. blive udgivet som pdf-filer og samlet i én årlige udgave af tidsskriftet.

Samlede større enkeltbidrag som fx artiklen om Fongen-Hyllingen intrusionen i GT 2004/1, vil stadig kunne udkomme som trykte enkeltbind.

Det foreslås endvidere at alle mindre artikler som samles i det årlige opsamlingsbind gøres tilgængelige for alle på internettet. Pdf-filer af ’særudgaverne’ foreslås kun at være tilgængelige for medlemmerne.

Dette forslag ligger i forlængelse af forslag a. Forslaget blev vedtaget.

c: Forslag om indskanning af samtlige DGF-publikationer.

Bestyrelsen foreslår at den opnåede besparelse på trykke- og distributionsomkostningerne ved overgang til delvis elektronisk publikation benyttes til at påbegynde en indskanning af samtlige DGF-publikationer. Publikationerne vil blive skannet til søgbare pdf-filer og blive gjort tilgængelige for foreningens medlemmer på DGF’s hjemmeside.

Der er mulighed for at søge støtte fra Videnskabsministeriets tipsmidler. Et medlem påpegede, at man skal sikre så høj kvalitet i skanningen, at tynde streger i illustrationerne ikke forsvinder.

Forslaget blev vedtaget.

7) Valg af formand

PJO går af iht. vedtægterne og kan ikke genvælges. Peter Frykman opstiller til formand og blev valgt med akklamation.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

I følge vedtægterne skal der være mindst 3 og højst 6 medlemmer af bestyrelsen på valg. Michael Houmark-Nielsen og Arne Thorshøj Nielsen var på valg og genopstiller ikke. Peter Johannessen, Martin Sønderholm og Bo Christiansen var på valg og genopstiller. De blev genvalgt. Nye medlemmer i bestyrelsen er: Peter Frykman (GEUS) og Kurt Kjær (Geologisk Museum).

De nye medlemmer blev valgt med akklamation.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant

Ole Graversen blev genvalg som revisor, Lilian Skjernaa blev valgt som revisorsuppleant.
10) Eventuelt

Peter Johannesen tog ordet. Han takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, revisoren og dirigenten samt den afgåede redaktør af bulletinen. Han takkede for 4 gode år som formand, hvor opbakning i bestyrelsen havde sikret, at mange ideer var blevet ført ud i livet. Han takkede medlemmerne for deres støtte til de igangsatte initiativer.

Oscar takkede PJO. Foreningen er gået frem i formandsperioden, og det sker kun under en formand, som går i spidsen, giver plads for andre, går af til tiden og fortsætter i bestyrelsen.

Herefter erklæredes generalforsamlingen for afsluttet.

København 27/3-06

Niels Henriksen (dirigent)
Peter Johannessen (afgående formand)
Bo Christiansen (kasserer)
Gunver Krarup Pedersen (referent)

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev