DGF Generalforsamling 2003

Sted:
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, København

Dato og klokkeslet:
Mandag d. 27. jan. 2002, kl 17.00

PROGAM:

kl. 17.00: Velkomst og ANNONCERING af Danmarks Geologipris

kl. 17:15: Geotermisk energi i Danmark

Lars Henrik Nielsen1 (GEUS) og Jesper Magtengaard2 (DONG)

1 Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS, Øster Voldgade 10, DK-1350 København K
2 DONG VE A/S, Agern Alle 24–26, DK 2970 Hørsholm

I 1998 afsluttede Energistyrelsens Udvalg om Geotermi sit arbejde. Udvalget anbefalede blandt andet, at der blev etableret et geotermisk demonstrationsanlæg, og at København burde tages i betragtning. I 2001 fik 5 energivirksomheder tilladelse til efterforskning og indvinding i det storkøbenhavnske område, og med DONG som operatør blev der udført seismiske undersøgelser og valgt en borelokalitet ved Amagerværket. Boringen blev i 2002 udført til grundfjeldet i knap 2,7 km’s dybde, og Bunter Formationens sandstenslag blev testede. Vurderingerne er positive. Fortsætter projektet, påregnes endnu en boring udført i forsommeren 2003 og et varmepumpeanlæg etableret i løbet af 2003-04. Produktionen påregnes at begynde sent i 2004.

Projektets videre forløb bliver afgjort i november-december i 2002, hvor alle parter i projektet skal godkende fortsættelsen. De seneste nyheder om projektet vil blive præsenteret.

Foredraget vil endvidere diskutere de geologiske forudsætninger for en udnyttelse af geotermi i Danmark og den regionale geologiske model, der ligger til grund for den positive vurdering af mulige geotermiske reservoirer i Danmark. Endvidere vil resultaterne af den seismiske kortlægning i Storkøbenhavn og de stratigrafiske resultater af den nyligt gennemførte boring på Amager vil blive præsenteret og diskuteret.

kl. 18.00: Pause med forfriskninger
kl. 18.15: Generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for år 2002 – se i øvrigt Geologiskt Tidsskrift 2002, hæfte 2, udkommet december.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Budget for år 2003
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer ved udløbet af indsendelsesfristen d. 1. december 2002.

Kl. ca. 19.30 vil der være mulighed for at deltage i en middag på et af de lokale spisesteder, hvis der er stemning herfor; pris ca. 100 kr. + drikkevarer. Tilmelding til bespisning er nødvendig enten pr post til:Dansk Geologisk Forening, Geologisk Museum. Øster Voldgade 10, 1350 København K eller pr. e-post på: sekretariat [at] 2dgf [dot] dk inden d. 22. januar 2003.


Referat

Hent og læs referatet og regnskabet som pdf-filer
Indledningsvis konstaterede formanden at der ikke var indkommet forslag til generalforsamlingen ved fristens udløb d. 1. december. Dagsordenen er derfor i henhold til vedtægterne.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for år 2002
3. Aflæggelse af regnskab
4. Budget for 2003
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af besyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Bjarne Leth Nielsen (DONG) valgtes som dirigent. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dette var sket i begyndelsen af december 2002 med Nyhedsbrevet, der udsendes til samtlige medlemmer.

Før punkt 2 sagde Svend Stouge et par mindeord om Walter Kegel Kristensen.

Ad 2 – Formandens beretning for år 2002

Bestyrelsen har nydt meget godt af at den ved sidste generalforsamling blev udvidet til 12 personer.

DGF har 750 medlemmer, de fleste øst for Storebælt. Bestyrelsen vil arbejde videre med at undersøge om denne skæve profil kan ændres.

DGF har lanceret et nyhedsbrev med annoncering af kommende arrangementer samt evt relevante møder afholdt i andet regi etc. Dette udkom tre gange i det forløbne år.

Hjemmesiden www.2dgf.dk har fået et nyt udseende og bliver nu opdateret jævnligt (ugentligt). Formanden opfordrede til at flere tilmeldte sig til DGF’s nyhedsservice ved at meddele deres e-postadresse til DGF (gøres via hjemmesiden).

Der er gjort detaljeret rede for årets arrangementer i bestyrelsens skriftlige årsberetning udgivet i Geologisk Tidsskrift 2002 nr. 2. Disse har hovedsageligt været centreret om en oliegeologisk foredragsrække og et heldagsmøde om grundvand. Begge typer arrangementer har tiltrukket mange tilhørere og stimuleret gode diskussioner. En ekskursion til Faxe Kalkbrud blev desværre kun besøgt af 25 personer og bestyrelsen vil overveje om konceptet bør ændres for 2003.

Der er allerede planlagt en hel række oliegeologiske møder i 2003. Desuden undersøges det om det er muligt at få et AAPG Distinguished Lecturer foredrag om turbiditter og om Stenomedalje kan uddeles (begge dele forudsætter sponsorstøtte).

Der blev udgivet to numre af Geologisk Tidsskrift, ny redaktør er Martin Sønderholm. Der blev udgivet 2 Bulletiner. Efter Walter Kegel Christiansens bortgang overtager Svend Stouge og Martin Sønderholm (begge GEUS) samt Richard Wilson (Århus Universitet) redaktionen af bulletinen. Der er i det forgangne år blevet arbejdet på at få optaget Bulletinen i Science Citation Index (SCI), dette arbejde er en langvarig proces, der fortsætter næste år.

Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag om aktiviteter, indsende artikler eller gode geologiske billeder til brug på hjemmeside og i tidsskrifterne, samt ris og ros.

På baggrund af spørgsmål fra salen redegjorde bestyrelsen om formalia vedrørende optagelsen af bulletinen i SCI, om omlægningen af abonnement af Terra Nova, og om eksistensen af en redaktionskomite på bulletinen.

Ad 3 – Aflæggelse af regnskab

Ole Rønø (kasserer) var ikke til stede, og Henrik Olsen fremlagde derfor regnskabet på hans vegne idet han fokuserede på afvigelser i forhold til budgettet.

Almen drift. Der var store overskridelser på udgifter til sekretariat (~23.000 kr) samt på udgifter i forbindelse med abonnementet på Terra Nova. Disse poster hænger sammen, idet forsinkelser på udgivelsen af TN i 2001 medførte en overførsel af udgifter til abonnement og forsendelse til 2002. På indtægtssiden er der et overskud på afholdelse af arrangementer i forhold til budgettet, delvis på grund af sponsorering. Overskuddet på den almene drift i 2002 er på 9.445 kr . Overskuddet er dog betinget af at der i løbet af året er tilført midler fra DGF’s fonde.

Driftsregnskab på publikationer – der var et underskud i forhold til budgettet på salg af publikationer, hvilket formentlig skyldes de meget uregelmæssige afregninger fra Reitzel og Geografforlaget. Derimod var udgifterne til trykning mindre end forudsat, hvilket dog skyldes at regningen for trykning af de sidste publikationer i 2002 ikke er betalt endnu. Balancen ligger tæt på det budgetterede, med en samlet positiv afvigelse på 13.055,27 kr.

Formuen – Der er en samlet vækst i DGF’s formue i forhold til 2001; denne sum står primært på en girokonto. Alternative muligheder for bankforbindelse og administration vil blive undersøgt i det næste år.

Medlemsudvikling – Korrigeret for restancer, er medlemstallet stigende (660 betalende eller særlige medlemmer i 2002 mod 613 i 2001). Restancerne i 2002 var 83 medlemmer mod 154 i 2001.

Revision – Regnskabet er revideret, men mangler endelig godkendelse af revisorerne, idet een bankbog manglede i det fremsendte materiale. Generalforsamlingen kunne imidlertid godkende det fremlagte regnskab under forudsætning af, at det bliver endelig godkendt af revisorerne.

Kommentarer fra salen vedrørende indbetaling af kontingent. Der findes ikke nogen nedskrevet procedure om udsendelse af rykkere, men bestyrelsen er opmærksom på problemet og der bliver arbejdet på at få en bedre administration af rykkere, mulighed for tilmelding til betalingsservice etc.

Ad 4 – Budget for 2003

Ved udarbejdelsen af budgettet for 2003 har det været af vigtigt for den nuværende bestyrelse at dette i så høj grad som overhovedet muligt skal afspejle de reelle, forventede udgifter i løbet af året så godt som muligt, således at bestyrelsen vil kunne foretage budgetopfølgning flere gange i løbet af året. Der budgetteres således med et underskud på den samlede drift i 2003 på 46.500 kr – et beløb, der dog er dækning for i DGF’s fonde. Budgettet blev godkendt uden kommentarer fra salen.

Ad 5 – Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2003, dvs 480,- for almindelige medlemmer, 240,- for studerende, og 900,- for institutioner og firmaer. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 – Valg af formand

Peter Johannessen indvilligede i at stille op til genvalg som formand. Han blev enstemmigt valgt.

Ad 7 – Valg af besyrelse

Ole Rønø Clausen, Rikke Bruhn og Walter Kegel Kristensen udgår af bestyrelsen, den øvrige bestyrelse genopstillede og blev genvalgt. Arne Torshøj Nielsen (Geologisk Museum), Flemming Jørgensen (Vejle Amt, Århus Universitet) og Gunver Krarup Pedersen (Københavns Universitet) stillede op til bestyrelsen og valgtes uden modkandidater.

Ad 8 – Valg af revisorer

Peter Konradi indvilligede i genopstilling som revisor . Torsten Hoelstad afgik, Ole Graversen opstillede i stedet for; blev valgt uden modkandidater.

Ad 9 – Eventuelt

Lise Holm sagde tak til Jørgen Gutzon Larsen for hans virke som formand for foreningen 2000-2001, under hvilken bestyrelsen blev udvidet og DGFs forhold til EGF blev endeligt afklaret.

Bjarne Leth Nielsen benyttede lejligheden til at agitere støtte til Nationalkomiteens arbejde for en fælles nordisk indsats for at mødet i 2008 i International Geological Congress bliver i Oslo. Nationalkomiteens hjemmeside kan ses på www.geologi.dk, beskrivelse af de 100 bedste danske geologiske lokaliteter vil snart kunne findes på www.naturnet.dk, Skov og Naturstyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl 19.30 og Bjarne Leth Nielsen takkede for god ro og orden.

København 30. januar 2003

Tilmelding til DGF Nyhedsbrev