DGF Generalforsamling 2002

Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, København
Tid: onsdag d. 30. jan. 2002, kl 17.00

Foreløbigt program:
17.00: Foredrag om Færøernes geologi ved Morten Sparre Andersen
18.00: Generalforsamling
Agenda:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for år 2001
3. Aflæggelse af regnskab
4. Budget for år 2002
5. Fastsættelse af kontingent
6. Lovændringer
7. Evt indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisorer
11. DGF’s fremtidige rolle
12. Eventuelt.

Bemærk, at vi med baggrund i urafstemningen vil være i stand til at udvide bestyrelsen således at den kan udgøres af op til 12 medlemmer, så overvej om ikke nogle af jer kunne have lyst til at være med i arbejdet (vi søger en ny redaktør for tidsskriftet). Begrundelsen for udvidelsen ses herunder:

Det foreslås at bestyrelsen udvides for at få en bedre repræsentation dels fra Jylland således at der herfra kan vælges to repræsentanter, der også vil kunne støtte hinanden i aktiviteterne her og evt. kan skiftes til at tage til bestyrelsesmøder i København Herudover ønsker vi at udvide bestyrelsen således at vi dækker de geologiske dicipliner og faggrupper bedre med op til 12 bestyrelsesmedlemmer. Begrundelsen er, at arbejdet med forberedelse af møder og udadvendt virksomhed ofte foregår i fritiden og det derfor er vigtigt at kunne fordele det på flere personer.

kl. ca. 19.00 Middag på et af de lokale spisesteder, hvis der er stemning herfor.
ca. 125 kr. + drikkevarer.
Tilmelding til bespisning er nødvendig:
DGF, Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 Kbh. K
Eller til jorgen [dot] gutzon [at] get2net [dot] dk


Referat

1. Valg af dirigent
Peter Konradi valgtes til dirigent og konstaterede derpå at forsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning
Jørgen Gutzon Larsen berettede om årets aktiviteter. Der blev holdt to møder, begge på Geologisk Museum:
d. 4. april om Østgrønlands Caledonider ved Oskar, der holdt et fyldt auditorium fængslet i mere end 2 timer, med efterfølgende livlig diskussion samt
d. 10. november temamøde om den senkvartære geologi og klimaudvikling, med 16 talere og et fyldt auditorium.
Publikationer: Der er i årets løb udgivet to bulletiner, deriblandt Oskar volumenet, og to hæfter af Geologisk Tidsskrift.
DGF har i årets løb været repræsenteret ved møder i:
European Geological Society. Svend Stouge indvilligede at repræsentere DGF som hvilende medlem idet han har været indblandet i forholdet til EGS, modsat den siddende bestyrelse.
Nordisk geologisk vintermøde i Reykjavik. Det blev af økonomiske årsager fundet unødvendigt at sende et medlem fra bestyrelsen da ingen havde yderligere ærinde i Reykjavik. Asger Ken Pedersen indvilligede i at repræsentere DGF da han deltog i vintermødet og repræsentationen i øvrigt bestod i et kort møde med de øvrige nordiske geologiske foreninger om afholdelse af næste vintermøde.
DGF har sponsoreret 4 hovedfagsstuderende, alle fra Århus, deltagelse i Nordisk geologisk Vintermøde.
Naturrådet. Karen Louise Knudsen er repræsentant anbefalet af DGF. Rådet nedlægges dog i år.
Den Danske Nationalkomite for Geologi. Ida Fabricius Lind repræsenterede DGF.
Der er i år ikke blevet indstillet en kandidat til Danmarks geologipris.
Urafstemning omkring udvidelse af bestyrelsen til mindst 7 højst 12 medlemmer gav følgende resultat: 100 brevstemmer for og 1-2 imod. Da ja-stemmerne udgjorde mere end 10% af medlemmerne blev forslaget således vedtaget. Det er bestyrelsens håb, at det betyder, at aktivitetsniveauet i foreningen vil blive øget.

Bestyrelsen overrakte Torsten Hoelstad nogle flasker rødvin for mangeårigt virke som kasserer og webmaster. Ida Fabricius Lind afgår som bestyrelsesmedlem og redaktør af Geologisk Tidsskrift, og til hende var der også gaver som hun desværre var forhindret i at modtage.

Peter Konradi takkede formanden for hans beretning

3. Fremlæggelse af regnskab
Ole Rønø Clausen fremlagde årets regnskab.

Regnskab kommer ud med minus 12797,- dette fordi vi har givet penge ud til bl. a. NGV. Væsentlige udgifter er publikationer (især “Oskar” volumenet) og udgifter til sekretærbistand, studenterhjælp mm udover det budgetterede. Endelige formueopgørelse kan ikke fremlægges fordi banken ikke har fremsendt oversigt på skrivende tidspunkt. Vi har ikke brugt af kapital, idet der er henlagt midler i form af obligationer. Forsamlingen blev spurgt om sammenlægning af legater i en fond fordi det er besværligt og dyrt at have flere forskellige deposter. Dette bliver genoptaget under et senere punkt.

Regnskabet kunne ikke godkendes på grund af manglende årsopgørelser fra BG bank

4. Budget for 2002
I budgettet for 2002 blev det foreslået at de øgede udgifter til trykkeri mm. dækkes ved kontingentforøgelse til 600,- for institutioner, 480,- for ordinære medlemmer og 240 for studerende. Der blev stillet forslag fra salen om yderligere at øge kontingentet for institutioner til 900,-. Dette blev generelt bifaldet.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentsatserne blev fastsat til 240,-for studerende, 480,- for almindelige medlemmer og 900,- for institutioner.

6. Lovændringer
Ingen indkomne forslag til lovændringer.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag der skulle behandles på generalforsamlingen.

8. Valg af formand
Jørgen Gutzon Larsen valgte at gå af som formand efter et par års virke på grund af manglende tid til familie og arbejde. Martin Sønderholm takkede for hans indsats. Peter Johannesen opstillede som ny formand og valgtes.

9. Valg af bestyrelse
Af den gamle bestyrelse valgte Walter Kegel Kristensen, Lise Holm, Ole Rønø Clausen, Bo Christiansen og Rikke Bruhn at genopstille. Ida Fabricius ønskede ikke genvalg. Yderligere opstillede Svend Stouge (GEUS), Henrik Tirsgård (MÆRSK olie og gas), Henrik Olsen (COWI), Martin Sønderholm (GEUS), Michael Houmark- Nielsen (KU) og Morten Riishuus (AAU). Forsamlingen valgte alle opstillede og bestyrelsen er derfor oppe på 12 medlemmer som der blev åbnet mulighed for ved urafstemning i løbet af efteråret 2001.

10. Valg af revisor
Torsten Hoelstad og Peter Konradi genvalgtes som revisorer.

11. DGF’s fremtidige rolle
Peter Johannesen kom med et oplæg om DGF’s fremtidige rolle, der opridsede DGF’s historie og kom med nogle personlige ideer for DGF’s virke fremover, inkluderende:

• Flere heldagsmøder og ekskursioner, der er mange ideer til temaer blandt de nye bestyrelsesmedlemmer. Dette for at få lidt mere ”liv i kludene” og forhåbentlig tiltrække flere studerende, amatørgeologer og skabe mere, uformel kontakt mellem de forskellige medlemsgrupper i DGF.

• Lave en spørgeundersøgelse i amter, ingeniør firmaer, olieselskaber, universiteter osv. om hvad de ønsker som medlemmer af DGF.

• Opdatering af medlemmernes E-mails for at sikre en hurtig annoncering om møder, ekskursioner etc., blandt andet i regi af det nye Geocenter.

• Bedre løbende vedligeholdelse af DGF’s hjemmeside og udvidelse af internetkapaciteten, evt ved at lave links mellem DGF, GEUS, universiteternes hjemmesider og den nye geologiportal.

• DGF skal være samlingspunkt for det nye geocenter og Århus Universitet, amter, olieselskaber og ingeniørfirmaer mm.

Efter den nye formands oplæg blev der stillet forslag fra salen om at forsøg på at øge indsatsen på hvervefronten for ”små” geologer, fx i forbindelse med kommende naturvidenskabsfestivaler. Der blev også stillet forslag om at inkorporere geologer, der ender med ikke at arbejde som geologer men i IT branche etc., og der kom en opfordring om at blive bredere og omfatte amatørgeologer, samt om at deltage mere i den offentlige debat.

Lise Holm kom med en beretning om Nationalkomiteens arbejde med formidling, blandt andet om den nye geologi internetportal og geologiens dage. Hun kommenterede at formidling til ikke-geologer mest bliver varetaget af ikke-geologer, gymnasielærere etc og opfordrede til mere over aktiv formidling og deltagelse i den offentlige debat fra fagmiljøets side.

12. Eventuelt
Erik Nygaard præsenterede oprettelsen af Den Danske Nationalkomite for Geologi’s internetportal, www.geologi.dk.

Forslag fra Steen Andersen om oprettelse af lobby-fraktion eller interesseforening a la Dansk Ornitologisk Forening til beskyttelse af geologiske værdier i Danmark.

Til slut takkede Peter Konradi for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede 19.50.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev