DGF Generalforsamling 2001

Tid: onsdag den 31. januar 2001 kl. 17.00.
Sted: ændret fra Geologisk Museum til Aud. A på Geologisk Institut, Øster Voldgade 10, 1350 København K

17.00: Foredrag af professor emeritus Asger Berthelsen: “50 års tilbageblik og ?”
18.00: Generalforsamling
19.00: Let anretning med drikkevarer inkluderet pris kr. 70

Tilmelding til spisning nødvendig

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 2000
4. Fremlæggelse af budget 2001
5. Fastsættelse af kontingent 2001
6. Evt. indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelse
9. Valg af revisorer
10. Beretning fra EFG
11. Eventuelt

Indkomne forslag:
DGF’s bestyrelse består af mindst 7 og højst 12 medlemmer, heraf mindst 2 fra Jylland og 1 fra Fyen, hvis det er muligt at skaffe kandidater herfra.
Begrundelsen for udvidelsen er at få en bedre regional repræsentation og et ønske om at øge DGF’s aktiviteter ude i landet. Herudover ønsker vi at dække de forskellige geologiske dicipliner og faggrupper bedre, og endelig vil en udvidelse af bestyrelsen betyde, at arbejdsbyrden for den enkelte mht. forberedelse af møder og udadvendt virksomhed vil være begrænset.


Referat

Ad 1.
Svend Stouge valgtes som dirigent. Denne bekræftede, at generalforsamlingen var rettidigt indevarslet.

Ad. 2.
Der blev i årets løb udsendt 3 bulletiner plus et tyndt Geologisk Tidsskrift, de to sidste numre af Geologisk Tidsskrift for år 2000 er under udsendelse.

Der blev afholdt 7 foredrag i årets løb, mere eller mindre velbesøgte.

Mary Ford 13. marts, AAPG distinguished lecturer, om “Significance of growth structures in foreland orogenic systems”.

Freysteinn Sigmundsson, 22. maj om “Crustal deformation, magma movements, and recent eruptions in Iceland”.

“Nye resultater om den Kænozoiske udvikling i Danmark” ved Mads Huuse,

Erik Skovbjerg Rasmussen, Peter Japsen og Torben Bidstrup, 13. september.

Temadag om Dansk Lithosfærecenter, 30. september.

“Gaslagring i Stenlille og i Lille Thorup”, ved Hans Øbro og Bjarne Leth Nielsen, 5. oktober.

Danmarks geologipris og temadag om Nuussuaqbassinets geologi, 25. oktober.

Introduktion til højteknologiske keramiske materialer for geologer ved John Engell 13. november.

Henvendelse fra Naturrådet angående anbefaling af en repræsentant til naturrådets repræsentantskabsråd – DGF foreslog blandt andre Karen Louise Knudsen fra AAU. Denne har påtaget sig opgaven.
Vi er passivt medlem af European Federation of Geological Societies (EFG), udtrædelse forventes. Vi er også medlem af Association of European Geological Societies (AEGS). Dette medlemsskab forventes opretholdt, Svend Stouge har meldt sig som repræsentant.

Ad 3.
Kassereren, Torsten Hoelstad, fremlagde regnskabet. Lidt flere indtægter end forventet, idet flere kontingentindbetalinger end forventet. På udgiftsiden er der brugt flere penge på sekretariat end forventet idet der bl.a.var brug for en del studenterhjælp i forbindelse med flytning af DGFs publikationer. Alt i alt holdt budgettet. Publikationsvirksomheden gav et underskud på ca 70.000,- i forhold til budgettet, dette skyldes hovedsagelig at et nummer af bulletinen fra 1999 blev betalt i 2000 og manglende kommissionsbetalinger.

Formueudvikling. Den totale formue er stort set uændret i forhold til tidligere (perioden 1993-2001). Medlemsudvikling. Der er 669 medlemmer med “kontingent i orden”, hvilket er en stigning i forhold til 1999, hvor der var 567 medlemmer. Som en kuriøsitet nævntes, at DGF har 18 medlemmer i Indonesien.

Spørgsmål fra salen angående distribution af overskudsmidler fra Nordisk Geologisk Vintermøde. Der er ca 150.000,- tilovers fra Århusmødet, disse kan søges af studerende der skal præsentere deres arbejde ved kommende vintermøder.
Kassererens beretning blev godkendt

Ad 4.
Budgetterne er stort set uændrede i forhold til 2000, både det almene og publikationsbudgettet. Salen godkendte budgetterne.

Ad 5.
Torsten Hoelstad foreslog en stigning i kontingent på 10,- for ordinære medlemmer, 5,- for studerende og 20,- for firmamedlemmer. Dette giver omkring 6000,- ekstra i kassen. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning i salen.

Ad 6.
Der er indkommet forslag fra Jørgen Gutzon Larsen om udvidelse af bestyrelsen for at kunne lave mere udadvendt virksomhed uden at skulle belaste bestyrelsesmedlemmerne for hårdt. Det er ønskeligt at udvide DGF’s aktiviteter til aktivitet på græsrodsplan, fx bisidder i offentlige råd etc. Dette er problematisk pga for få kræfter i bestyrelsen til aktivitet i dette omfang. Der er fremsat forslag om udvidelse af bestyrelsen, dvs ændring af §4 fra “7 medlemmer” til “mindst 7 og højst 12 medlemmer”. Der kunne ikke foretages afstemning i salen idet der ikke var 10% af medlemmerne tilstede. Forsamlingen på ca 25? Anbefalede med et overvældende flertal (var der nogen der stemte imod?), at forslaget sendes ud til urafstemning.

Ad 7.
Ingen nye opstillinger til formandsposten. Jørgen Gutzon Larsen accepterede genvalg.

Ad 8.
Ida Fabricius, Ole Rønø, Walter Kegel Christensen og Rikke Bruhn genopstiller.
Torsten Hoelstad og Poul Henrik Due udgår.
Lise Holm og Bo Kristiansen opstiller.
Opstillede og genopstillede valgtes.

Ad 9.
Peter Konradi og Torsten Hoelstad. Sidstnævnte efterfølger Knud Binzer.

Ad 10.
Marianne Vasard berettede om EFG og opfordrede til at fortsætte medlemsskab.

Ad 11.
Lise Holm (Skov og Naturstyrelsen) præsenterede sig selv og sit arbejde med formidling af geologisk viden til samfundet. Opfordrede til deltagelse med ideer etc.

Generalforsamlingen afsluttedes kl 19.40 og formanden takkede ordstyrer Svend Stouge, revisor Peter Konradi og Knud Binzer for deres indsats

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev