DGF Generalforsamling 2000

Tid: Mandag den 31. januar 2000 kl. 15.15.
Sted: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3.. Fremlæggelse af regnskab 1998
4. Fremlæggelse af budget 1999
5. Fastsættelse af kontingent 1999
6. Lovændringer
7. Evt. indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige bestyrelse
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen foredrag ved
Peter Dawes (GEUS),
“Den tidligste og den systematiske kortlægning i Grønland.”


Referat

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Peter Konradi. Peter Konradi blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Geologisk Tidsskrift og gav derefter ordet til Svend Stouge.

2. Formandens beretning.
I 1999 har foreningen haft følgende aktiviteter: 4. februar holdt Peter W. Homewood (Elf Exploration Production, Pau, Frankrig) foredraget: Stratigrafi – Making Science of an Art. Generalforsamlingen blev afholdt 22. februar på Geologisk Museum i København. Efter generalforsamlingen holdt modtageren af Danmarks Geologipris for 1998, Peter Japsen, foredraget: Da Danmark steg op fra havets bund. Danmarks Geologi pris blev ikke uddelt i 1999. Der er i 1999 udkommet to numre af Geologisk Tidsskrift og to numre af Bulletin of Geological Society of Denmark. Svend Stouge ophørte herefter som formand og Ole Graversen takkede ham for hans indsats.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet som udviste en acceptabel balance mellem udgifter og indtægter. Salget af publikationer havde dog ikke været tilfredsstillende. Medlemstilgangen blev konstateret som vigende. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Begge revisorer har gennemgået regnskabet og godkendt det uden anmærkninger.

4. Fremlæggelse af budget 2000.
Kassereren fremlagde budgettet for 2000. En forudsætning var, at tidsskriftssalget blev øget. Budgettet blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2000.
Kassereren foreslog at bibeholde kontingentsatsen fra 1999 også i 2000. Der var enighed om at støtte kassererens forslag. Det bliver altså: kontingent kr. 440, kr. 550 for institutioner, studenter og arbejdsløse kr. 220. Ægtefæller kan nøjes med eet kontingent.

6. Lovændringer.
Der var ikke indgået forslag om lovændringer til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

7. Evt. indkomne forslag.
Der var ikke indgået forslag til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

8. Valg af formand.
Jørgen Gutzon Larsen blev valgt som formand.

9. Valg af øvrige bestyrelse.
Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Ida Fabricius, Rikke Bruun, Torsten Hoelstad, Walter Kegel Christensen, Poul Henrik Due, samt Ole Rønø Clausen.

10. Valg af revisorer.
Knud Bintzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer.

9. Eventuelt.
Geologistuderende Benny Bruun fra Københavns Universitet introducerede DGF Student Chapter. DGF Student Chapter har som formål at skabe bedre kontakt til erhvervslivet, praktisk geologisk arbejde og at arrangere virksomhedsbesøg. E-post-adresse: studentchapter [at] geo [dot] geol [dot] ku [dot] dk.

Det blev diskuteret i hvad udstrækning DGF skal være associeret European Federation of Geologists, som DGF har meldt sig ud af.
Ole Graversen kritiserede foreningens bestyrelse for manglende aktivitet.

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev