DGF Generalforsamling 1998

Tid: Onsdag den 14. januar 1998, kl 16.00
Sted: Århus Universitet, Institut for matematiske fag, aud E.

16.15
Uddeling af Steno-medaljen til: Professor Katherina von Zalis, Zürich, Schweitz

16.15
Foredrag ved medaljemodtageren

17.30
Generalforsamling (referat)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 1997
4. Fremlæggelse af budget 1998
5. Evt. indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

18.15
Foredrag ved modtageren af Danmarks Geologi Pris 1997:
Karen Luise Knudsen


Referat af generalforsamlingen afholdt d. 14/1-98 på Matematisk Institut, Århus.

1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Ole Graversen, der var bestyrelsens kandidat. Ole Graversen blev enstemmigt valgt. Ole Graversen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Geologisk Tidsskrift og gav derefter ordet til Svend Stouge.

2. Formandens beretning.
Året 1997 har været særdeles aktivt for Dansk Geologisk Forening.
Lektor Karen Louise Knudsen, AAU blev indstillet og tildelt Danmarks Geologipris. Samtidigt afholdte Dansk Geologisk Forening et temamøde med “Klima” som nøgleord med foredragsholderne Jörn Thiede, Oystein Johnsen, Svante Björk , Henrik Svensmark og flere. Mødet var særdeles velbesøgt.

Forårsmødet AAPG Distinguished Lecture ved Prof. Knut Bjørlykke, Oslo Universitet blev afholdt i februar i samarbejde med AAU.
Et heldagsmøde i Odense omhandlende “Danmarks Bedste Lokaliteter” var arrangeret af det Kgl. Geografiske Selskab, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Geologiske Forening. Der var mange bidrag med et bredt aspekt af lokaliteter, landskaber og geologiske
seværdigheder.

Dansk Geologisk Forening har startet en “ny klub”: Forum for Anvendt Geologi”, hvor Poul Henrik Due, Jens Gregersen (Hedeselskabet) samt Thomas Blume (Dansk Betonteknik A/S) fungerer som organisatorer. “Forum for Anvendt Geologi” afholder flere møder og vil desuden varetager kommunikationen med EFG.

Dansk Geologisk Forening har været medarrangør af 23. Nordiske Geologiske Vintermøde, og her skal helt klart fremhæves Marianne Vasard Nielsens arbejde i organisationskomiteen.

Dansk Geologisk Forening er involveret i publikationerne Bulletin of the Geological Society of Denmark, Geologisk Tidsskrift og Terra Nova. Geologisk Tidsskrift har opnået en standard, der er meget høj.

Fremtidige planer for Dansk Geologisk Forening omfatter AAPG Distinguished lecture til februar 1998, flere medlemmer igennem “Forum for Anvendt Geologi”, eliminere forsinkelser på tidsskrifterne så vidt muligt, fastholde en sund økonomi, maksimere dynamikken og to-vejskommunikationen med “Forum for Anvendt Geologi” og Århus, sikre den årlige mødeplan frem til år 2000 samt se nøjere på Dansk Geologisk Forenings sekretariat og lave nødvendige justeringer”.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Torsten Hoelstad fremlagde et regnskab, der viste, at økonomien i foreningen stadig er sund. Der er kommet flere medlemmer i 1997. Detaljer om økonomien erhverves ved henvendelse til kassereren. Ole Graversen foreslog derfor, at regnskabet blev godkendt under forudsætning af anmærkningsfri underskrift fra revisorerne. Dette blev godkendt af forsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 1998.
Torsten Hoelstad fremlagde et budget, der var i overensstemmelse med det netop gennemgåede regnskab. Ole Graversen håbede, at foreningen kunne øge sit salg af tidsskrifter fremover og dermed yderligere forbedre økonomien. Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Torsten Hoelstad foreslog, at kontingentet bliver fastholdt på 420 kr. for ordinære medlemmer og 210 kr. for studerende. Efter en del debat blev der enighed om at støtte kassererens forslag.

5. Evt. indkomne forslag.
Der var ikke indgået nogle forslag til bestyrelsen inden 1. december 1997.

6. Valg af formand.
Svend Stouge blev genvalgt som formand.

7. Valg af øvrig bestyrelse.
Erik Kristansen og Marianne Vasard Nielsen ønskede ikke genvalg. Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Ida Lind, Lars Clemmensen, Torsten Hoelstad, Walter Kegel Christensen, Poul Henrik Due og Ole Rønø Clausen.

8. Valg af revisorer.
Knud Binzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer.

9. Evt.
Ingen fremførte bemærkninger under dette punkt.

Siden generalforsamlingen har begge revisorerne gennemgået regnskabet og godkendt dette uden anmærkninger.

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev