DGF Generalforsamling 1997

Tid: mandag den 27. januar 1997 kl 17.00
Sted: Geologisk Museum, Auditorium l, Øster Voldgade 5-7, København

Let anretning samt øl/vin ad libitum.

Foredrag ved modtagerne af Danmarks Geologipris 1996:
Ole Vejbæk og Peter Britze:
Top Præ-Zechsteinfladen: Bunden af det norsk-danske basin?

Dagsorden:
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 1996
4. Fremlæggelse af budget 1997
5. Fastsættelse af kontingent 1997
6. Lovændringer
7. Evt. indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af øvrige bestyrelse
10. Valg af revisorer
11. Eventuelt


Referat

Efter formanden Svend Stouge’s velkomst var dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Peter Konradi, som blev enstemmigt valgt af forsamlingen. Peter Konradi konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gik derefter over til pkt. 2 på dagsordenen.

2. Formandens beretning
Svend Stouge fik ordet og berettede om årets aktiviteter i DGF.

DGF udgiver som bekendt to tidsskrifter: Bulletin of the Geological Society of Denmark og Geologisk Tidsskrift. Begge tidsskrifter indeholder artikler, der har været igennem faglig bedømmelse. Formanden gjorde opmærksom på, at Geologisk Tidsskrift gerne modtager korte indlæg baseret på nye kandidaters specialearbejder. DGF har indledt et fordelagtigt samarbejde med Geografforlaget, som vil varetage salget af Geologisk Tidsskrift.

I 1996 har foreningen haft en nettotilgang af medlemmer. Bestyrelsen håber, at denne tendens vil fortsætte. Medlemskartoteket er blevet lavet om i 1996 og er nu fuldstændig overført til et nyt EDB datasystem. Der er blevet etableret en medlemsliste på internettet.

DGF har afholdt to temamøder i 1996.
Det første fandt sted i maj måned på Geologisk Institut, Københans Universitet. Felix Gradstein, Saga Petroleum, talte om „Bestemmelse af palæobathymetri ved brug af foraminiferer i kænozoiske aflejringer i Nordsøen“.

Efterårets temamøde foregik på GEUS og emnet var „Geologisk kortlægningsmetoder og resultater“. Dette temamøde var også stedet, hvor Danmarks Geologipris blev uddelt. I år var modtagerne af prisen Ole Valdemar Vejbæk og Peter Britze.

Lars Clemmensen har deltaget i to møder i Paris i forbindelse med etableringen af Terra Nova som et nyt slagkraftigt, europæisk tidsskrift for geovidenskab. Det første nummer af Terra Nova udkommer i begyndelsen af 1997. Medlemmer af DGF kan tegne abonnement på Terra Nova for en favørpris af 100 kr., og næsten 75 medlemmer har allerede tilmeldt sig abonnementsordningen.

Som konsekvens af, at et stadig større antal nyuddannede geologer finder beskæftigelse inden for ingeniør- og miljøbranchen samt i kommuner og amter, har DGF oprettet en ny klub, som især vil dække temaer relateret til disse nye arbejdsopgaver inden for geologien. Klubben vil samtidig forvalte kontakten til Den Europæiske Sammenslutning af Geologer (EFG), hvor DGF har haft observatørstatus i 1996.

DGF deltog med formanden ved Svenske Geologiske Forenings 125 års jubilæum i Stockholm.

DGF har endvidere sammen med Skov- og Naturstyrelsen været medforslagsstiller til bevarelsen af et geologisk profil på Amager med overgangen fra Danien kalk til Selandien Lellinge Grønsand.

3. Fremlæggelse af regnskab 1996
Torsten Hoelstad fremlagde et regnskab, der viste, at økonomien i foreningen er god. En fortsat tilgang af nye medlemmer er dog ønskelig. Detaljer om økonomien erhverves ved henvendelse til kassereren. Revisorerne havde ingen kommentarer til regnskabet.

4. Fremlæggelse af budget 1997
Torsten Hoelstad fremlagde et budget for 1997 og argumenterede for, at en vis styrkelse af foreningens indtægter var ønskelig.

5. Fastsættelse af kontingent 1997
Torsten Hoelstad påpegede, at der ikke var sket stigninger i kontingentet i flere år og foreslog, at årskontingent for 1997 stiger med 5%, således at ordinære medlemmer skal betale 420 kr. og studerende 210 kr. Abonnement på Terra Nova blev sat til 100 kr. Kontingentets størrelse for 1997 blev enstemmigt godkendt.

6. Lovændringer
Bestyrelsen havde ønsket enkelte lovændringer i foreningens vedtægter. Efter livlig debat, specielt med hensyn til om engelsk skulle være det eneste tilladte sprog i Bulletinen, blev der enighed om lovændringernes formulering. Lovændringerne blev sendt til afstemning blandt foreningens medlemmer.

7. Evt. indkomne forslag
Der var ikke indgået nogle forslag.

8. Valg af formand
Svend Stouge blev genvalgt som formand.

9. Valg af øvrige bestyrelse
Den øvrige bestyrelse genopstillede og blev valgt.

10. Valg af revisorer
Knud Binzer og Peter Konradi blev genvalgt som revisorer.

11. Eventuelt
Under dette punkt var der livlig debat om foreningens nye klub, Forum for Anvendt Geologi.

Top

Vedr: ændringforslag til DGFs love.

I nedennævnte henvises til DGFs love pr. 5 April 1983, der er publiceret i DGF nyt 91-1, pp 21-22.

§ 9. Mellem Dansk Geologisk Forening …… Medlemmer af Lunds Geologiska Fältklubb har adgang til foreningens møder og ekskursioner.

Dette udvides med: Medlemmer af de Nordiske Geologiske Foreninger/Selskaber har adgang til foreningens møder og ekskursioner. Bestyrelsen sender meddelelse om disses afholdelse til Nordiske Geologiske Foreningers/Selskabers sekretær.

Motivation: Samarbejde mellem Nordens Geologiske Foreninger/Selskaber har fundet sted gennem mange år og det vil være naturligt at udvide denne paragraf. Forslaget skal også ses i lyset af, at Danmark jævnligt er værtsnation for det Nordiske Geologiske Vintermøder. Før eventuel vedtagelse vil bestyrelsen sikre sig, at de samme regler vil være gældende for DGFs medlemmer i de andre nordiske lande.

§ 11 Optagelse i foreningen sker ved bestyrelsen efter forslag fra to medlemmer. Institutioner, biblioteker m.v. kan ikke være medlemmer, men kan abonnere på foreningens publikationer til medlemspris.

Dette ændres til: Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Institutioner, firmaer m.v. kan optages som medlemmer mod betaling af særligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

Motivering: Den nuværende lov om at nye medlemmer kun optages efter indstilling fra to medlemmer fungerer ikke i praksis idag. Firmaer bør kunne optages som medlemmer af foreningen, da det vil kunne sikre en større udbredelse af foreningens skrifter.

§ 14 Foreningen udgiver “Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening” (“Bulletin of the Geological Society of Denmark”) med originale bidrag af international interesse skrevet på et af verdenssprogene og “Årsskrift for Dansk Geologisk Forening” skrevet på dansk……

Dette ændres til: § 14 Stk. 1. Foreningen udgiver “Bulletin of the Geological Society of Denmark” med originale bidrag af international interesse skrevet på engelsk. Bulletinen ledes af en redaktør og af en redaktionskommite, der sammensættes af bestyrelsen. Stk. 2. Foreningen udgiver “Geologisk Tidsskrift” indeholdende artikler, der er skrevet på dansk. Tidsskriftet indeholder også oplysninger om foreningens og bestyrelsens aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i samarbejde med en redaktionskommitee. Foreningens bestyrelse udgør redaktionskommiteen.

Motivation: Dette er en tilpasning til hvad der foregår idag. Bulletinen er hovedsageligt engelsksproget ifølge forfattervejledningen og Årsskrift for Dansk Geologisk Forening er udgået.

Med venlig hilsen

Svend Stouge og Lars Clemmensen

Forslag nr. 2

§ 4, 2. sidste punktum. Genvalg kan finde sted, dog må formandspladsen højst i 2 år i træk beklædes af den samme.

Dette ændres til: Genvalg kan finde sted, dog må formandspladsen højst i 4 år i træk beklædes af den samme

Motivation: En mulig funktionstid på 4 år er i overensstemmelse med hvad gælder mange andre foreninger og i demokratiet som helhed. En kortere funktionstid begrænser på mange måder formandens muligheder for at igangsætte og følge op på større mere betydningsfulde aktiviteter.

Walter Kegel Christensen, Lars Clemmensen, Torsten Hoelstad

Top

Love for Dansk Geologisk Forening, 5/4-1983

§ 1. Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til de geologiske forhold inden for det danske rige.

§ 2 Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder med foredrag, referater og diskussioner om geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af trykte publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner og ved andre til rådighed stående midler.

§ 3. Foreningens ordinære møder afholdes som regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. oktober til 30. april.

§ 4. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Skriftlig hemmelig afstemning afholdes, såfremt 2 mødedeltagere fremsætter ønske herom. Urafstemning afholdes, såfremt mindst 10 medlemmer inden 1. november fremsætter skriftligt ønske herom. Bestyrelsens formand vælges ved særskilt afstemning, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv fordeler forretningerne mellem sig som næstformand, sekretær, kasserer, bibliotekar og bestyrelsens repræsentant i Århus. Kun stemmer afgivet på forud for afstemningen opstillede kandidater er gyldige. I tilfælde af stemmelighed finder bundet omvalg sted på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted, dog må formandspladsen højst to år i træk beklædes af den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5. Indtræder vakance i bestyrelsen. sker suppleringsvalg på det førstkommende møde, hvortil lovlig indvarsling kan ske (cfr. paragraf 20).

§ 6. Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflerhed. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7. Foreningens møder ledes af formanden, næstformanden eller i deres forfald et andet bestyrelsesmedlem. Ønsker ordføreren selv at tage ordet, som foredragsholder eller i en diskussion, viger han sit sæde som ordstyrer.

§ 8.Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om møders afholdelse samt om de foredrag, der er anmeldte til mødet, og de emner. der skal forhandles. Ordstyreren kan dog uden for dagsordenen give medlemmer ordet for mindre meddelelser.

§ 9. Mellem Dansk Geologisk Forening og de geologiske klubber består et samarbejde, idet disse faglige klubbers præsidier sammen med Dansk Geologisk Forenings bestyrelse udgør et geologisk samarbejdsudvalg. Medlemmer af Lunds Geologiska Fältklub har adgang til foreningens møder og ekskursioner. Bestyrelsen sender meddelelse om disses afholdelse til Fältklubbens sekretær.

§ 10. Besøgende kan med bestyrelsens samtykke indføres af et medlem til et enkelt møde.

§ 11. Optagelse i foreningen sker ved bestyrelsen efter forslag fra to medlemmer. Institutioner. biblioteker m.v. kan ikke være medlemmer, men kan abonnere på foreningens publikationer til medlemspris.

§ 12. Æresmedlemmer optages på forslag af bestyrelsen ved urafstemning, når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 13. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 1. april. Udmeldelser skal være indsendt inden samme dato. 50 års medlemskab giver kontingentfrihed.

§ 14. Foreningen udgiver “Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening” (“Bulletin of the Geological Society of Denmark”) med originale bidrag af international interesse skrevet på et af verdenssprogene og “Årsskrift for Dansk Geologisk Forening” skrevet på dansk indeholdende en oversigt over foreningens virksomhed. I Årsskriftet optages også mindre afhandlinger af lokal interesse, ligesom der med passende mellemrum gives en fortegnelse over foreningens medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af afhandlinger i reglen i samråd med kompetente eksperter.

§ 15. Foreningens tidsskrifter udveksles i bytteforbindelser i så stor udstrækning som muligt. Den derved og på anden måde erhvervede litteratur overdrages først og fremmest til danske offentlige institutioner.

§ 16. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 17. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i januar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt uden for bestyrelsen blandt foreningens medlemmer. På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens aktivitet i det forløbne år. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der aflægges særskilt regnskab for de foreningen tilhørende fonds. Regnskabsåret følger kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år (jf. paragraf 13). Efter valget af bestyrelse for det kommende år (jf. paragraf 4) vælges to revisorer for samme tidsrum. Generalforsamlingsbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed; dog fordres til vedtagelse af lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst 10% af foreningens medlemmer er til stede. Er dette sidste ikke tilfældet, og forslaget dog vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, skal beslutningen godkendes ved en urafstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. 10 tilstedeværende medlemmer kan forlange skriftlig afstemning ved alle generalforsamlingsbeslutninger. Medlemmer, der måtte ønske specielle emner optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal indsende motiverede forslag til bestyrelsen inden 1. december.

§ 18. Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende af mindst 10 medlemmer, senest 3 uger efter dettes indlevering.

§ 19. Indvarslinger til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære skal være udsendte mindst 6 dage før afholdelsen og indeholde fuldstændig angivelse af dagsordenen.

§ 20. Dansk Geologisk Forening opretholder og administrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje, for hvilken der gælder en særlig fundats.

§ 21. Dansk Geologisk Forening bestyrer følgende legater: “K. J. V. Steenstrups Geologiske Ekskursionslegat”, “Ingeniør Ad. Clements Legat til Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksomhed” og “Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag”.

§ 22. Foreningen kan kun opløses ved urafstemning og såfremt 5/6 af de afgivne stemmer er derfor. Administrationen af foreningens midler overgår da midlertidigt til den naturvidenskabelige forening, som den sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter bemyndigelse af generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk forening med lignende formål som den nuværende – eventuelt en geologisk sektion af en anden naturvidenskabelig forening – er oprettet og kan overtage administrationen af midlerne.

5. april 1983

URAFSTEMNING 1997

Opgørelse af valgresultat

—————————————————–
Forslag nr 1 antal ja-stemmer 164

Forslag nr 1 antal nej-stemmer 1
—————————————————–
—————————————————–
Forslag nr 2 antal ja-stemmer 160

Forslag nr 2 antal nej-stemmer 4
—————————————————–
—————————————————–
Antal blanke stemmer Forslag nr 1 1
Forslag nr 2 2
—————————————————–
Antal ugyldige stemmer 0
—————————————————–
Afgivne stemmer ialt 166
—————————————————–

Stemmernes gyldighed og optællingens resultat er kontrolleret og bevidnet på GEUS i København, den 23/4-97 af:

Peter Konradi, Knud Binzer og Torsten Hoelstad
Top

Love for Dansk Geologisk Forening, 16/4-1997

§ 1.
Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til de geologiske forhold inden for det danske rige.

§ 2
Foreningen virker for sit formål ved afholdelse af møder med foredrag, referater og diskussioner om geologiske og beslægtede emner, ved udgivelse af trykte publikationer, afholdelse af geologiske ekskursioner og ved andre til rådighed stående midler.

§ 3.
Foreningens ordinære møder afholdes som regel en gang om måneden i tidsrummet fra 1. oktober til 30. april.

§ 4.
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Skriftlig hemmelig afstemning afholdes, såfremt 2 mødedeltagere fremsætter ønske herom. Urafstemning afholdes, såfremt mindst 10 medlemmer inden 1. november fremsætter skriftligt ønske herom. Bestyrelsens formand vælges ved særskilt afstemning, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv fordeler forretningerne mellem sig som næstformand, sekretær, kasserer, bibliotekar og bestyrelsens repræsentant i Århus. Kun stemmer afgivet på forud for afstemningen opstillede kandidater er gyldige. I tilfælde af stemmelighed finder bundet omvalg sted på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted, dog må formandspladsen højst 4 år i træk beklædes af den samme. Funktionstiden begynder umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5.
Indtræder vakance i bestyrelsen. sker suppleringsvalg på det førstkommende møde, hvortil lovlig indvarsling kan ske (cfr. paragraf 20).

§ 6.
Bestyrelsesbeslutninger kræver simpel stemmeflerhed. Af bestyrelsesmøderne udarbejdes et beslutningsreferat, der godkendes ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7.
Foreningens møder ledes af formanden, næstformanden eller i deres forfald et andet bestyrelsesmedlem. Ønsker ordføreren selv at tage ordet, som foredragsholder eller i en diskussion, viger han sit sæde som ordstyrer.

§ 8.
Bestyrelsen underretter skriftligt medlemmerne om møders afholdelse samt om de foredrag, der er anmeldte til mødet, og de emner. der skal forhandles. Ordstyreren kan dog uden for dagsordenen give medlemmer ordet for mindre meddelelser.

§ 9.
Mellem Dansk Geologisk Forening og de geologiske klubber består et samarbejde, idet disse faglige klubbers præsidier sammen med Dansk Geologisk Forenings bestyrelse udgør et geologisk samarbejdsudvalg. Medlemmer af Lunds Geologiska Fältklub og nordiske søsterforeninger har adgang til foreningens møder og ekskursioner. Bestyrelsen sender meddelelse om disses afholdelse til Fältklubbens og søsterforeningernes sekretærer.

§ 10.
Besøgende kan med bestyrelsens samtykke indføres af et medlem til et enkelt møde.

§ 11.
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Institutioner, firmaer m.v. kan optages som medlemmer mod betaling af særligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

§ 12.
Æresmedlemmer optages på forslag af bestyrelsen ved urafstemning, når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 13.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 1. april. Udmeldelser skal være indsendt inden samme dato. 50 års medlemskab giver kontingentfrihed.

§ 14.
Stk. 1. Foreningen udgiver “Bulletin of the Geological Society of Denmark” med originale bidrag af international interesse skrevet fortrinsvis på engelsk. Bulletinen ledes af en redaktør og af en redaktionskomité, der sammensættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Foreningen udgiver “Geologisk Tidsskrift” indeholdende artikler, der er skrevet på dansk. Tidsskriftet indeholder også oplysninger om foreningens og bestyrelsens aktiviteter. Tidsskriftet ledes af en redaktør i samarbejde med en redaktionskomité. Foreningens bestyrelse udgør redaktionskomitéen.

§ 15.
Foreningens tidsskrifter udveksles i bytteforbindelser i så stor udstrækning som muligt. Den derved og på anden måde erhvervede litteratur overdrages først og fremmest til danske offentlige institutioner.

§ 16.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 17.
Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i januar. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt uden for bestyrelsen blandt foreningens medlemmer. På generalforsamlingen aflægges beretning om foreningens aktivitet i det forløbne år. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Der aflægges særskilt regnskab for de foreningen tilhørende fonds. Regnskabsåret følger kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det kommende år (jf. paragraf 13). Efter valget af bestyrelse for det kommende år (jf. paragraf 4) vælges to revisorer for samme tidsrum. Generalforsamlingsbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed; dog fordres til vedtagelse af lovændringer 2/3 af de afgivne stemmer og at mindst 10% af foreningens medlemmer er til stede. Er dette sidste ikke tilfældet, og forslaget dog vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, skal beslutningen godkendes ved en urafstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. 10 tilstedeværende medlemmer kan forlange skriftlig afstemning ved alle generalforsamlingsbeslutninger. Medlemmer, der måtte ønske specielle emner optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal indsende motiverede forslag til bestyrelsen inden 1. december.

§ 18.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan kun afholdes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. De indvarsles enten direkte af bestyrelsen eller gennem denne efter skriftlig motiveret forlangende af mindst 10 medlemmer, senest 3 uger efter dettes indlevering.

§ 19.
Indvarslinger til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære skal være udsendte mindst 6 dage før afholdelsen og indeholde fuldstændig angivelse af dagsordenen.

§ 20.
Dansk Geologisk Forening opretholder og administrerer den i 1969 indstiftede Steno medalje, for hvilken der gælder en særlig fundats.

§ 21.
Dansk Geologisk Forening bestyrer følgende legater: “K. J. V. Steenstrups Geologiske Ekskursionslegat”, “Ingeniør Ad. Clements Legat til Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksomhed” og “Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag”.

§ 22.
Foreningen kan kun opløses ved urafstemning og såfremt 5/6 af de afgivne stemmer er derfor. Administrationen af foreningens midler overgår da midlertidigt til den naturvidenskabelige forening, som den sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter bemyndigelse af generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk forening med lignende formål som den nuværende – eventuelt en geologisk sektion af en anden naturvidenskabelig forening – er oprettet og kan overtage administrationen af midlerne.

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev