Fundats for ”Ingeniør Ad. Cléments Legat til Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksomhed”

Clements-Legat-255x300Som det fremgår af fundatsen for Clements Legat neden for, skal midlerne anvendes til publikationer, videnskabelige ekskursioner, gæsteforedrag eller deltagelse i geologiske konferencer. Anvendelsen af midlerne inden for hvert af de nævnte formål sker efter Dansk Geologisk Forenings bestyrelses nærmere bestemmelse.

DGF’s bestyrelse benytter således midlerne til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med publikationsvirksomheden og gæsteforelæsere. Derudover ydes lejlighedsvis støtte til studerende til ekskursioner i DGF regi – hvorvidt der kan søges, vil blive meddelt når ekskursionerne annonceres.

Ved testamente af 8. december 1932 har ingeniør Ad. Clément bestemt, at der skal overgives Dansk Geologisk Forening værdipapirer, der giver en årlig rente af 1500 kr. I anledning af denne disposition har undertegnede sagfører, kreditforeningsdirektør Carl Herforth som executor testamenti i dødsboet efter ingeniør Ad. Clément og bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening oprettet et legat med følgende fundats (se pdf af original fundats).

Fundatsen er ved ansøgning til Civilretsdirektoratet i 2003 ændret i bestemmelserne 2, 4 og 6, som følger.

1: Legatets navn

Legatet benævnes ”Ingeniør Ad. Cléments Legat til Fremme af Dansk Geologisk Forenings Virksomhed”.

2: Legatkapitalen

Legatkapitalen består ved legatets oprettelse af 33000 kr obligationer af Fyens Kreditforenings 10. Serie 4% og 4000 kr obligationer af Københavns Kreditforenings 8. Serie 41⁄2%, der af executor testamenti i testators dødsbo er overgået til bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

Beløbet skal stedse forblive anbragt i overensstemmelse med de for anbringelser af umyndiges og andre under offentlig tilsyn stående midler gældende regler. Gevinst, der fremkommer ved udtrækning og fornyelse af obligationer, skal tillægges legatkapitalen. Legatets aktiver vil være at forsyne med påtegning om, at der ikke kan rådes over dem uden samtykke af Dansk Geologisk Forenings bestyrelse.

Legatkapitalen udvides i 2003, efter tilladelse fra Civilretsdirektoratet, med den kapital, som hidtil har ligget i ”K.J.V. Steenstrups geologiske Exkursionslegat”
(se pdf af original fundats ) samt i ”Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæsteforedrag”. Dette beløb udgør 76.872 kr pr. 31.12.2002. Legatkapitalen ligger i depot i et pengeinstitut eller i Værdipapircentralen.

3: Legatkapitalens uangribelighed

Den udvidede legatkapital på 172.872 kr pr 31. december 2002 må ingensinde angribes. Skulle nogen del af den gå tabt, vil der være at opspare det nødvendige af den årlige rente, indtil tabet er dækket.

4: Legatets renteafkast

Den rente, der årlig indvindes af kapitalen, skal anvendes til publikationer, videnskabelige ekskursioner, gæsteforedrag eller deltagelse i geologiske konferencer. Anvendelsen af midlerne indenfor hvert af de nævnte formål sker efter Dansk Geologisk Forenings bestyrelses nærmere bestemmelse.

Renteafkastet indsættes på en bankkonto, hvorfra DGFs bestyrelse kan hæve beløb eller kan akkumulere op til tre års afkast med henblik på at anvende disse til et formål, som kræver et større beløb end det enkelte års renteafkast.

5: Regnskabsaflæggelse m.v.

Legatet bestyres af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening. Der aflægges årlig særligt regnskab for legatet, hvilket regnskab revideres og decideres på samme måde som regnskabet for Dansk Geologisk Forening. For legatets regning anskaffes en protokol, der autoriseres af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening, og i hvilken denne fundats og de årlige regnskaber indføres. Bestemmelse 5 bevares uændret.

6: Legatets anvendelse ved opløsning af Dansk Geologisk Forening

Skulle Dansk Geologisk Forening opløses, skal renterne af legatkapitalen vedblivende anvendes til geologiske publikationer, videnskabelige ekskursioner, gæsteforelæsere eller deltagelse i geologiske konferencer. Administrationen af legatets midler overgår da midlertidigt til den naturvidenskabelige forening, som den sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter given bemyndigelse af generalforsamlingen måtte udpege, indtil en ny geologisk forening med lignende formål som den nuværende – eventuelt en geologisk sektion af en anden naturvidenskabelig forening – er oprettet og kan overtage legatet.

Legatets protokol og fundats er underskrevet i København den 25. Marts 1935 af executor testamenti samt Dansk Geologisk Forenings bestyrelse:
Carl Herforth
Victor Madsen
Keld Milthers
V. Nordmann
Sigurd Hansen
Hans Clausen

Legatets fundats er ændret ved DGF’s generalforsamling i 2004, og underskrevet af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.