1. Danmarks Geologipris uddeles én gang om året af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse efter indstilling fra Dansk Geologisk Forenings bestyrelse.

2. Prisen tildeles en person eller gruppe af personer, som inden for de seneste 5 år har publiceret én eller flere afhandlinger eller kort, som i særlig grad har bidraget til forståelsen af Danmarks eller Grønlands geologi.

Derudover skal der i udvælgelsen lægges vægt på om

a) prismodtageren eller prismodtagerne har medvirket til forståelsen af de materialer, processer og forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier, eller om

b) prismodtageren eller prismodtagerne i særlig grad har fremmet samarbejdet mellem geologiske og andre forskergrupper, således at den geologiske videnskab er bragt til øget tværfaglig anvendelse.

Prismodtageren eller prismodtagerne skal endvidere være eller have været ansat ved en offentlig institution eller privat virksomhed i Danmark eller Grønland.

3. Forud for udfærdigelsen af en indstilling om prismodtagere annoncerer Dansk Geologisk Forening en indkaldelse af forslag til prismodtagere.
På baggrund af de modtagne forslag samt bestyrelsesmedlemmernes eventuelle egne forslag fremkommer bestyrelsen med en prioriteret indstilling til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Af indstillingen skal samtlige indstillede personers navne fremgå, ligesom det skal fremgå, hvem de pågældende er bragt i forslag af.
Om den højst prioriterede kandidat eller gruppe af kandidater til prismodtagelse skal bestyrelsen udarbejde en kortfattet beskrivelse af vedkommendes karriere og videnskabelige meritter.

4. Såfremt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse finder, at de i § 2 nævnte bestemmelser er opfyldt, tildeles den højst prioriterede kandidat eller gruppe af kandidater Danmarks Geologipris.

Prisoverrækkelsen finder sted på et møde i Dansk Geologisk Forening efter forudgående annoncering og foretages af foreningens formand og en repræsentant for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Navnet på prismodtageren eller prismodtagerne skal så vidt muligt hemmeligholdes for andre end de i beslutningen involverede parter indtil prisoverrækkelsen finder sted. Prismodtageren eller prismodtagerne skal dog informeres på forhånd og være indforstået med at modtage prisen.

I forbindelse med prisoverrækkelsen skal Dansk Geologisk Forening i samarbejde med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse udarbejde en pressemeddelelse, som tilsendes Ritzaus Bureau og eventuelt andre nyhedsmedier umiddelbart forud for prisoverrækkelsen.

5. Prisen er indtil videre på 25.000 kr.

Såfremt prisudviklingen tilsiger det, kan prisbeløbet ændres tilsvarende på foranledning af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

6. Prisen uddeles sålænge Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse har hjemmel til det i Finansloven og til enhver tid på de vilkår, som denne hjemmel eller anden lovgivning måtte forudsætte uanset bestemmelserne i denne fundats.

Såvel Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse som Dansk Geologisk Forenings formand kan ensidigt bestemme, at prisuddelingerne skal ophøre, ligesom såvel Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse som Dansk Geologisk Forenings formand ensidigt kan bestemme, at der ikke skal uddeles en pris i bestemte år.
København, den 19. januar 2000
Martin Ghisler – adm. direktør, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
København, den 16. februar 2000
Svend Stouge – formand, Dansk Geologisk Forening