Nyhedsbrev nr. 7 • Marts 2004

Hent nyhedsbrevet i pdf-format – 266 kB
velegnet til udskrivning

Indhold

 • Kommende arrangementer
 • Danmarks Geologipris 2003
 • Generalforsamling 2004
  Den ny bestyrelse
  Sammenlægning af foreningens legater
  Nye vedtægter til urafstemning
  Revision af fundatsen for Stenomedaljen
  DGF gennem 111 år
  Bedste DGF afhandling 2003
 • Bedste afhandling trykt af DGF
 • MCP XII • Magma Chamber Processes XII
 • Nyt fra Nationalkomieen for Geologi
 • Synliggør dit fag med Dansk Naturvidenskabsfestival 2004

Kommende arrangementer

1. april 2004:
kl. 16.00
DGF foredrag:
Poul Schiøler & Jan Andsbjerg: Litologiske, seismiske, sedimentologiske og biostratigrafiske undersøgelser af de palæogene siliciklastiske sedimenter i dansk Nordsø: en revision af det litostratigrafiske skema.
Læs mere.
29. april 2004:
kl. 16.00
DGF oliegeologisk foredrag:
James Chalmers, Finn Dalhoff, Ulrik Gregersen, Henrik Nøhr-Hansen, Jan Audun Rasmussen og Emma Sheldon: Sequence stratigraphy, biostratigraphy, palaeoecology and palaeoenvironments of the Paleogene offshore West Greenland (3 foredrag).
Læs mere.
Flere arrangementer er i støbeskeen – nærmere oplysninger i næste nyhedsbrev .
Top

Uddeling af Danmarks Geologipris for 2003

dkpris-2003_jri_fsDanmarks Geologipris 2003 blev ved DGFs generalforsamling over-rakt seniorforsker Jon R. Ineson og professor Finn Surlyk Danmarks Geologipris på 25.000 kr. Begge arbejder på Geocenter København og er ansat ved henholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Prisen uddeles hvert år for en vigtig publikation om geologi. Årets prismodtagere har været redaktører og medforfattere til bogen: “The Jurassic of Denmark and Greenland”, som udkom i november 2003. Bogen omhandler aflejringer fra en enkelt, men meget vigtig tidspe-riode i jordens historie, Juraperioden, for 145-205 millioner år siden. Juraperiodens aflejringer er vigtige ud fra såvel økonomiske som akademiske synsvinkler. De har givet ophav til en meget stor del af olien og naturgassen i Nordsøen. Porøse sandstenslag fra juratiden kan også benyttes til at levere varmt vand til kraftvarmeværker (geo-termisk energi) blandt andet i københavnsområdet, eller anvendes til lagre for naturgas eller depoter for kuldioxid. I Nordsøen og det meste af Danmark kendes Juraperiodens aflejringer fra op til 5 km dybe boringer og seismiske undersøgelser, mens de fremtræder i spektakulære klippeformationer langs fjorde og bjergsider i Østgrøn-land. Her er de grundigt udforsket gennem mange år og regnes for et enestående “feltlaboratorium” for geologer, der vil forstå samme slags aflejringer i Danmarks undergrund og på engelsk og især norsk sokkelområde.

Prisen blev overrakt af direktør Martin Ghisler, GEUS. Finn Surlyk takkede på egne og Jon Inesons vegne og oprid-sede bogens tilblivelseshistorie. Fremtrædende udenlandske geologer har givet bogen flotte anbefalinger.

Jurabogen blev præsenteret ved et velbesøgt møde 3. december 2003 i DGF.

Top

Generalforsamling 2004

Generalforsamlingen 2004 er vel overstået – som sædvanligt uden det helt store drama selvom der var lagt i ovnen med forslag om et sæt nye vedtægter, sammenlægninger af foreningens forskellige legater samt ændring af fundatsen for Stenomedaljen. Den ny bestyrelse

Inden dette punkt blev nået, blev bestyrelsens beretning og regnskabet godkendt.

Kontingentet blev fastsat til at være uændret i forhold til 2003.

Efter en intens debat om de nye vedtægter, legaternes sammenlægning samt Stenomedaljens nye fundats (se nedenfor) blev

Peter Johannessen genvalgt som formand.

Tre medlemmer fra den gamle bestyrelse stillede ikke op til valg: Lise Holm, Flemming Jørgensen og Morten Riishuus. Otte medlemmer genopstillede: Svend Stouge, Bo Christiansen, Martin Sønderholm, Michael Houmark-Nielsen, Henrik Olsen, Henrik Tirsgaard, Arne Thorshøj Nielsen, Gunver Krarup Pedersen.

Tre nye medlemmer stillede op til valg: Frans Wichmann (Vejle Amt), Nicolaj Krog Larsen (Århus Universitet) og Paul Martin Holm (Københavns Universitet) som alle blev valgt under akklamation .

Top

Sammenlægning af foreningens legater

DGF råder over tre mindre legater (K.J.V. Steenstrups geologiske Excursionslegat, Ingeniør Ad. Cléments legat til fremme af Dansk Geologisk Forenings virksomhed, samt Rejselegat til støtte for nordiske geologiske gæstefore-drag) som foreslås sammenlagt i ”Ingeniør Ad. Cléments legat til fremme af Dansk Geologisk Forenings virksom-hed”. Ændringerne er trykt i Nyhedsbrev nr. 6, januar 2004. Fordelen ved sammenlægningen er, at det bliver lettere og billigere at administrere et større legat end tre mindre legater med samme formål. Ulempen er, at dele af den historiske arv går tabt.

Bestyrelsen har forelagt spørgsmålet om lovlighed af sammenlægningen for Civilretsdirektoratet og fået oplyst, at sammenlægning kan finde sted, hvis denne vedtages på en generalforsamling i DGF. Bestyrelsens forslag til sammenlægning blev vedtaget med stort flertal (33 stemmer for, 1 imod).

Top

Nye vedtægter til urafstemning – stem pr brev eller via nettet!

De eksisterende love for Dansk Geologisk Forening blev vedtaget 01.11.2001. Behovet for nye vedtægter for DGF skyldes bankens krav i forbindelse med oprettelse af netbank-konto om at få fastlagt hvilke personer der tegner foreningen. Forslaget til nye vedtægter er inspireret af nogle standardvedtægter for lignende foreninger samt af Norsk Geologisk Forenings vedtægter og er, inden generalforsamlingen, udsendt til samtlige medlemmer i Nyhedsbrev nr. 6, januar 2004. Martin Sønderholm præsenterede forslaget for generalforsamlingen og fremhævede mindre rettelser i forhold til den ordlyd, som var udsendt i Nyhedsbrevet.

Disse gjaldt §15 Stk 2: Foreningen tegnes af formand eller næstformand samt kassereren i forening, dog af kassereren alene ved beløb under 5000 kr.

§11 Stk 2 (sidste punktum om regnskabet): Det forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med den af generalforsamlingen valgte revisors påtegning og underskrift

Ændringer i forhold til det oprindelige forslag er markeret i fed.

Ved den efterfølgende afstemning blev de nye vedtægter (med de mindre ændringsforslag fremlagt ved general-forsamlingen) vedtaget med stort flertal (33 stemmer for, 1 imod).

Da der kun var 34 medlemmer til stede kunne forslaget imidlertid ikke endeligt vedtages, og det sendes derfor ud til medlemmerne til urafstemning, hvor alene simpelt flertal er nødvendigt for en vedtagelse.

Stem (for første gang i DGFs historie) via foreningens hjemmeside – se www.2dgf.dk/urafstemning.html

Revision af fundatsen for Stenomedaljen

Bestyrelsen præsenterede et forslag om enkelte ændringer. Fundatsen findes i DGFs Årsskrift for 1970 og ændringerne er beskrevet i Nyhedsbrev nr. 6, januar 2004. Forslag om, at slette udlændinges fortrinsret til Stenomedaljen debatteredes livligt. Der var enighed om, at paragraf 3 kunne forenkles til ”Medaljen kan af Dansk Geologisk Forening tildeles personer, som har ydet betydningsfulde bidrag inden for de geologiske videnskaber”, såfremt der er enighed om, at personernes nationalitet er uvæsentlig. Dette var der ikke enighed om. Finn Surlyk gjorde opmærksom på, at ”udlændinge” formentlig betyder ”uden dansk statsborgerskab” og ikke ”bosat i udlandet”.

Spørgsmålet om forenkling af medaljekomité (paragraf 4) fik overvejende tilslutning. T.C.R. Pulvertaft spurgte, om reglen om uddeling hver femte år burde modificeres, da finansieringen af medaljen ikke er sikret.

Bestyrelsen valgte, efter debatten, at trække forslaget tilbage til yderligere bearbejdelse.

Top

DGF gennem 111 år, glimt af foreningens historie

Fem foredragsholdere var inviteret til Generalforsamlingen til at præsentere aspekter af DGFs historie og person-galleri i anledning af foreningens 111 års dag den 16. januar 2004. Efter generalforsamlingen samledes en talrig skare til et lille traktement i Museets kantine hvor aspekter af foreningens historie blev yderligere debatteret.

DGF – en revolutionær forening (Erik Schou Jensen efter oplæg fra Svend Funder)
DGF blev stiftet i 16. januar 1893 med K.J.V. Steenstrup som formand, N.V. Ussing som næstformand og V. Hintze som sekretær. Foreningen var de yngre geologers oprør mod professor J.F. Johnstrup, som dog udnævntes til æresmedlem, og mod ”Dansk Naturhistorisk Forening”. Det vedtoges, at DGFs medlemmer kun skulle tiltales som hr., fru og frk. uden brug af akademiske titler. Foreningens møder holdtes i en række år på forskellige københavn-ske værtshuse. Foreningens medlemstal steg hurtigt, og ekskursioner var en vigtig del af aktiviteten. Referater af møder, diskussioner og ekskursioner findes i ”Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening”.

Personkonflikter – og da DGF valgte side (Svend Stouge)
Konflikten mellem Poul Harder og Alfred Rosenkrantz omhandlede et profil i Svanemøllehavnen, som begge inte-resserede sig for. Konflikten er belyst gennem afhandlinger og debatindlæg fra 1920-24, trykt i ”Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening”. Bitterhed bragte debatten nær injurier, og til sidst måtte DGFs bestyrelse indrykke en forklaring på, hvorfor man tillod debatten i DGFs skrifter. En detaljeret undersøgelse af Harders prøver blev først publiceret i 2001 af K. Ingemann Schnetler i ”The Selandian (Paleocene) mollusc fauna from Copenhagen, Denmark: the Poul Harder 1920 collection” Geology of Denmark Survey Bulletin 37, 85 p.

DGF i 50’erne – dengang alle studerende var medlem af DGF (Niels Henriksen, Oscar)
Oscar opridsede et billede fra starten af 50’erne, da der var 4 geologistuderende på en årgang (Oscar, E. Stenestad, F. Lyngsie, E. Bondesen), 15-20 geologer på Øster Voldgade 7 og 15-20 geologer på DGU i Charlottenlund (Det gamle Rådhus). Dengang havde DGF 400-450 medlemmer, hvoraf 35-40 % var gymnasielærere, 20 % var stude-rende og 12-15 % var professionelle geologer. Dengang havde DGF 9 møder + 3 ekskursioner per år, samt møder i klubberne.

DGF og Århus – eller Geologi i Århus (John Korstgaard)
DGF har, efter John Korstgaards mening, kun spillet en lille rolle for geologien i Århus. Det naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet har netop haft 50 års jubilæum. Geologi har huset farverige personligheder, som blev præsenteret som ledere af en stribe ekskursioner. Igennem årene har Geologi og Geofysik skiftet adresser mange gange, men flere grupper samles i fremtiden i Århus Gamle Kunstmuseum.

DGF – kampen om læserne (Erik Nygaard)
DGF er en af udgiverne af geologisk litteratur i Danmark. Erik Nygaard nævnte, at formidling sker gennem en række udgivelser, bl.a. Geologisk Tidsskrift, VARV, Geologi – Nyt fra GEUS, Geologisk Nyt, og flere ikke-periodiske publika-tioner. Han spurgte, om der er en kamp mellem alle disse tidsskrifter om de samme (få) læsere, eller om hver publi-kation rammer sin egen målgruppe.

Bedste afhandling trykt af DGF i 2003

På generalforsamlingen blev prisen for bedste afhandling publiceret af DGF i det forgangne år uddelt for første gang. Signe Ulfeldt Hede modtog prisen for ” Prehistoric settlements and Holocene relative sea-level changes in north-west Sjælland, Denmark” Bulletin of the Geological Society of Denmark 50, 141-149. Afhandlingen vil blive tilgængelig som PDF-fil for alle interesserede via DGFs hjemmeside. DGF vil fremover ved hver generalforsamling uddele denne pris.

Top

Bedste afhandling trykt af DGF

I anledning af DGFs 111 års jubilæum, havde bestyrelsen udskrevet en konkurrence blandt medlemmerne om nominering af og afstemning om den bedste afhandling publiceret af DGF.

Ved fristens udløb (16. februar) var en række afhandlinger nomineret, og bestyrelsen havde modtaget flere opfordringer til at forlænge tidsfristen. Derfor kan afhandlinger fortsat nomineres frem til 15. marts, og afstemningen blandt medlemmerne slutter først 23. april 2004.

Afstemningen kan ske enten ved at indsende stemmesedlen som du finder her i bladet, eller ved at stemme via DGFs hjemmeside

Top

Litologiske, seismiske, sedimentologiske og biostratigrafiske undersøgelser af de palæogene siliciklastiske sedimenter i dansk Nordsø: en revision af det litostratigrafiske skema

Poul Schiøler & Jan Andsbjerg
GEUS

torsdag den 1. april kl. 16:00
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5–7

Oliegeologisk foredragsrække

Hent abstract i pdf-format (130 kB)

Den litostratigrafiske inddeling af de siliciklastiske palæogene sedimenter i dansk Nordsø foreslås revideret på baggrund af resultater fra et litologisk, seismisk, sedimentologisk og biostratigrafisk studie af et stort antal nord-søboringer omfattende de fleste nyere efterforskningsboringer.

Sedimentpakken beliggende imellem overfladen af Ekofisk Formation og Den midt-miocæne Inkonformitet kan underinddeles i syv formationer og elleve nye led (members). Formationerne Vaale, Lista, Sele, Fur, Balder, Horda og Lark fra eksisterende stratigrafiske skemaer for Nordsøen er stort set fyldestgørende til beskrivelse og underinddeling af sedimentpakken på formationsniveau i dansk område, og kan bibeholdes med mindre modifikationer af grænser og indhold. Bor Led er et nyt sandstens-led i Vaale Formation. Lista Formation underinddeles i de tre nye mudderstensled Vile, Ve og Bue samt de tre nye sandstensled Gerd, Idun og Rind. Sif Led er et ny sandstensled i Sele Formation. Nana Led er et nyt sandstensled i Horda Formation. De to nye sandstensled Dufa og Freja defineres i Lark Formation.

Poul Schiøler og Jan Andsbjerg har taget deres cand. scient og ph.d. på Geologisk Institut, Københavns Universitet i hhv. palynologi og sedimentologi. De er begge ansat som seniorforskere i Stratigrafisk Afdeling på GEUS.

Top

 

Sequence stratigraphy, biostratigraphy, palaeoecology and palaeoenvironments of the Paleogene offshore West Greenland
(3 talks)

James A. Chalmers, Finn Dalhoff, Ulrik Gregersen1, Henrik Nøhr-Hansen, Jan Audun Rasmussen and Emma Sheldon
GEUS
1Nuværende adresse: Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre • Nuuk • Grønland

torsdag den 29. april kl. 16:00
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5–7

Oliegeologisk foredragsrække

Hent abstract i pdf-format (130 kB)

Mapping and facies analysis of Paleocene–mid-Eocene seismic sequences, offshore southern West GreenlandJames A. Chalmers*, Finn Dalhoff*, Ulrik Gregersen, Henrik Nøhr-Hansen, Jan Audun Rasmussen and Emma Sheldon.

Seismic and sequence stratigraphy interpretations of Palaeogene sediments offshore southern West Greenland show that the area was subject to major uplift and erosion during the Danian when latest Cretaceous sediments were removed. Sedimentation restarted in the late Danian, at the same time as volcanism in central West Green-land and the start of sea-floor spreading in the Labrador Sea. Sediment input was predominantly from the north, possibly from a major river system flowing out of central Greenland. Lesser amounts of sediment came from the east, from the mainland of Greenland, and minor amounts from the west. The total sediment thickness decreases substantially from north to south. Basin-floor fans, syn-tectonic wedges and turbidite channel complexes that could act as hydrocarbon reservoirs sealed by surrounding mudstones have been identified in many of the seismic sequences.

Biostratigraphy and correlation of the Palaeogene succession in West Greenland

Henrik Nøhr-Hansen*, Emma Sheldon* & Jan Audun Rasmussen

A new Palaeogene dinoflagellate cyst and microfossil stratigraphy from offshore West Greenland has been descri-bed based on the strata from the Hellefisk-1, Ikermiut-1, Kangâmiut-1, Nukik-1, Nukik-2 and Qulleq-1 wells. Twenty-one stratigraphic intervals are defined from the Late Eocene to the late Early Paleocene. The stratigraphy has been correlated with previously established Zonations of the North Sea and the Paleocene of Nuussuaq. A major middle Eocene hiatus spanning the early Lutetian and a significant Early Paleocene hiatus spanning the Late Santonian, Late Cretaceous to the early Danian have been recognised offshore.

Palaeoecology and palaeoenvironments of the Lower Palaeogene succession,offshore West Greenland

Jan Audun Rasmussen*, Henrik Nøhr-Hansen & Emma Sheldon

The microfossil and palynofloral assemblages of the Paleocene to middle Eocene succession, offshore West Green-land, have been investigated. Several taxa, which are believed to reflect specific palaeoenvironments were selected, and their relative abundance measured. The general trends of the palaeoenvironmental study indicate that the majority of sediments representing the Palaeogene of Hellefisk-1, and to a certain degree Nukik-1 and Nukik-2, were deposited in a mainly littoral to inner neritic environment, whereas the sediments representin

Top

MCP XII • MAGMA CHAMBER PROCESSES XII

19. maj 2004

Geologisk Institut • Københavns Universitet • Øster Voldgade 10 • 1350 København

Det tolvte møde i serien ’Magma Chamber Processes’ vil blive afholdt på Geologisk Institut i København
onsdag d. 19. maj 2004 (dagen før Kr. Himmelfartsdag).

Vi vil især opfordre specialestuderende og stipendiater til at præsentere deres igangværende arbejde. Alle bidrag om magmakammerprocesser og andre emner inden for endogen geologi er velkomne. Møderne har traditionelt markante vulkanske og geofysiske indslag ud over de plutoniske.

Vi inviterer som sædvanligt vore kolleger og studerende fra Århus og regner med at kunne tilbyde de tilrejsende privat indkvartering.

Foredrag

Du kan vise power point præsentationer, diapositiver og transparenter. Begræns venligst varigheden af din fremlæggelse til 15 minutter. Har du andre ønsker, bedes du henvende dig i god tid.

Abstracts

Skal være på engelsk. Benyt et format som vedlagte. Maksimalt omfang er 2 A4 sider inkl. figurer, referencer etc. Send venligst dit abstract til mig senest mandag d. 10. maj, så det kan være rådighed på mødet. Send abstractet pr. e-mail til mig. Dette vil lette samling og redigering af et abstractbind efter mødet.

Tilmelding

Tilmelding til møde og efterfølgende middag sker ved at sende en e-post til Paul Martin Holm, Geologisk Institut
senest den 6. maj.

Som altid regner vi med en interessant dag efterfulgt af en hyggelig aften med fælles spisning.

På gensyn i maj!

Med venlig hilsen
Paul Martin Holm

Top

 

Nyt fra Nationalkomiteen for Geologi – Geologien i det danske samfund

Geologien er, som de fleste geologer vil vide, en uundværligt grundlag for ethvert samfund. Desværre kan man af og til få det indtryk, at det kun er geologer, der er klar over dette. I mange sammenhænge optræder geologien som blind makker: når der tales om naturoplevelser, er det med fokus på fugle, sjældne planter og biodiversitet. De nyudklækkede studenter opdager ikke geologien som en relevant mulighed, måske fordi de aldrig er stødt på den gennem et helt gymnasieforløb. Og når man ved et selskab fortæller at man er geolog, siger bordherren/damen: at han/hun også synes det er spændende med oldtidsfund.

Mange gode kræfter arbejder for at gøre geologien mere synlig. Nationalkomiteen for geologi arbejder med i samme retning: Komiteen har udvidet sine aktiviteter betydeligt i de senere år og har fuldført eller iværksat en del initiativer med det formål at stimulere og støtte geologiske interesser i Danmark.

Og hvad er så Nationalkomiteen?

Den er nedsat af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har repræsentanter fra alle større geologiske institutioner i Danmark. Den har derfor mulighed for at koordinere indsatsen så de alle trækker i den samme ret-ning. En af de primære målsætninger er netop at vise den danske befolkning, inklusive politikere og kommende studerende, at geologi er et spændende og nyttigt fag at interessere sig for i dagens Danmark.

Nationalkomiteen for geologi har i de seneste år arbejdet på flere fronter:

• Flere af vores aktiviteter udnytter internettet hvor vi har lagt en lang række oplysninger og interessante links ud på vores nye geologiportalwww.geologi.dk hvor man blandt andet også kan se hvem der i øjeblikket sidder i Nationalkomiteen. Der er bl.a. links til samtlige geologiske institutioner i Danmark og desuden selv-stændig information om en række områder.

• Et nyt stort emne er Olie & Gas som vil blive lagt på nettet i løbet af foråret.

• Der er, bl.a. i samarbejde med amterne, gennemført et projekt, hvor der i et letforståeligt sprog er beskrevet ca.90 spændende og tilgængelige geologiske lokaliteter i Danmark. Disse beskrivelser kan findes påwww.naturnet.dk sammen med mange andre natur-turforslag.

• Nationalkomiteen er også gået aktivt ind i høringen om en ny regionsplan i forbindelse med en ansøgning om grus-udvindningstilladelse i Mogenstrup Ås. Komiteen støttede bevarelsen af den enestående geologiske lokalitet. Status er nu at miljøministeren har gjort indsigelse mod planen.

• I forbindelse med de nye pilotprojekter for nationalparker har komiteen sikret at der indgår geologer i de udvalg der skal diskutere den fremtidige forvaltning og udnyttelse af de enkelte nationalparker.

• I forbindelse med den nye gymnasiereform skrev Nationalkomiteen et indlæg til undervisningsministeren og folketingsudvalget til støtte for at geologi skulle tilbage i gymnasiet – det er som bekendt også sket. Dermed er der håb om at faget kommer til at spille en større rolle fremover – og samtidig er der et stort behov for at lave relevant undervisningsmateriale.

• På den internationale front er Nationalkomiteen involveret i et nordisk initiativ der går ud på at skaffe ”International Geological Congress” til Oslo i 2008. Konferencen har normalt 5-6000 deltagere og blev afholdt i Køben-havn i 1960 – ligeledes som et nordisk initiativ. I forbindelse med konferencen skal der laves en række ekskur-sioner til lokaliteter i hele Norden og tilgrænsende områder, dvs. også i Danmark, Færøerne og Grønland.

Det er vigtigt at der fortsat over en bred front gøres en indsats for at synliggøre geologien i Danmark, og National-komiteen opfordrer derfor alle til at medvirke til dette. Hvis komiteen kan hjælpe med at fremme eller koordinere et initiativ, hører vi gerne fra jer.

Lise Holm –Formand (e-post: lho [at] sns [dot] dk )

Henning Haack – Sekretær (e-post: hh [at] savik [dot] geomus [dot] ku [dot] dk )

Synliggør dit fag med Dansk Naturvidenskabsfestival 2004

Af Nina Herrmann, projektleder
Dansk Naturvidenskabsfestival 2004

Dansk Naturvidenskabsfestival 2004 (DNF 2004) giver dig muligheden for at synliggøre dit fag.

Festivalen afholdes fra den 24. september til den 3. oktober 2004.

Dansk Naturvidenskabsfestival er Danmarks store, landsdækkende festival for naturvi-denskab og teknolgi. Formålet er at øge interessen og forståelsen for naturvidenskab og teknologi i den danske befolkning, især med fokus på børn og unge. Festivalen afholdes hvert andet år med deltagelse af skoler, gymnasier, universiteter, virksomheder, museer, biblioteker, foreninger m.m.

Læs mere på www.dnf2004.dk

Bliv foredragsholder – det er nemt!

Som foredragsholder tager du i festivalperioden (24/9 – 3/10 2004) ud på en folkeskole, et gymnasium, et bibliotek, museum o.lign. og holder dit foredrag. Du bestemmer selv, hvor mange fordrag du vil holde, din målgruppe og hvor i landet du vil holde det. Du får intet honorar, men dine transportomkostninger til og fra foredragsstedet dækkes af rekvirenten.

DNF 2004 administrerer tilmelding og booking af dit foredrag. Du skal bare tilmelde dig online via festivalens hjemmeside på www.dnf2004.dk/go/bef .

Du får automatisk besked, når dit foredrag bliver booket. Både studerende og undervisere er velkomne som foredragsholdere.Kontakt Dansk Naturvidenskabsfestival på tlf: 70 20 86 20 eller på dnf [at] formidling [dot] dk

 

 


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev