Nyhedsbrev nr. 11 • Januar 2006

Indhold

Alle er velkomne til at sende bidrag til redaktøren
• Kommende arrangementer
• Generalforsamling 2006
• Danmarks Geologipris 2005
• Nyt fra Nationalkomiteen
• GeoSites Danmark

Kommende arrangementer

28. februar
16:30 – 21:00
Generalforsamling med uddeling af Danmarks Geologipris 2005
og festoredrag om Steno.
Læs mere.
22. marts
kl. 16:00
DGF oliegeologiske foredragIntegrated analysis of carbonate reservoirs
John F. ‘Rick’ Sarg (Wm. M. Cobb & Associates). Læs mere.
3. maj
kl. 19:00
NanoGeoScience
Temaften med 5 foredrag om baggrund og teknikker samt præsentation af udvalgte aktuelle forskningsprojekter. Læs mere.
20. april
kl. 16:00
Kridt–Danien i Danmark
Temamøde om det nye Kridtforskningscenter ved Geocenter Københavns aktiviteter. Seks foredrag.Læs mere.
23. maj
kl. 19:00
Havniveauets indflydelse på sedimentationen i det marine miljø
Temaften med tre foredrag.

Generalforsamling 2005

med uddeling af
Danmarks Geologipris 2005
tirsdag den 28. februar 2005 kl. 16:30 – 19:00
og efterfølgende spisning
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5

Program

Kl. 16:30: Velkomst og uddeling af Danmarks Geologipris 2005

Kl. 16:45: Steno – forud for samtiden med fortidenv. Jens Morten Hansen (Direktør for Forskningsstyrelsen)

Interessen for Niels Stensen (Steno) er stærkt stigende i disse år. Det skyldes bl.a. en voksende erkendelse af, at Steno var den af den videnskabelige revolutions fædre, der i Newtons, Pascals og Leibniz’ samtid klarest formulerede de nye videnskabelige principper, som geo- og biofagene kom til at bygge på i de følgende århundreder. I samtiden gjorde Steno sig først og fremmest videnskabeligt gældende som en fremragende anatom og geolog, men også ved at formulere en ekstremt moderne erkendelsesteori, der bl.a. er grundlag for hans geologiske hovedværker, hans oprør mod samtidens opfattelse af hjernen, hjertet og musklerne og han berømte indledningsforelæsning som kongelig anatom.

Stenos videnskabsteori kan efter foredragsholderens mening føre vigtige dele af den moderne filosofi ud af det dødvande, som konflikten mellem naturvidenskabens rigide positivisme og humanvidenskabernes fritsvævende relativisme satte mange videnskabsgrene i gennem det meste af 1900-tallet.

Geologiens (og anatomiens) strukturelle tænkemåde er afgørende heri. Det er således ikke tilfældigt, at en række vigtige begreber fra danske strukturgeologers mere tænksomme arbejder fra 1900-tallets sidste halvdel og fra USA’s mest betydende filosof (og geofysiker) Charles S. Peirce’s arbejder fra 1800-tallets slutning, kan bidrage væsentligt til et fælles erkendelsesgrundlag for både natur- og humanvidenskabern

Kl. 17:30: Pause med forfriskninger
Kl. 17:45: GeneralforsamlingForeløbig dagsorden (iht vedtægterne):
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2005 v. Peter Johannessen – se i øvrigt Geologisk Tidsskrift 2005, hæfte 2 (pdf-fil 91 kB) , udkommet december 2005
3. Aflæggelse af regnskab
4. Budget for år 2006
5. Fastsættelse af kontingent for 2006
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af formand – Peter Johannessen afgår iht vedtægterne og kan ikke genvælges.
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Forslag: Husk at forslag til dagsorden kan indsendes inden den 7. februar til sekretariatet, enten pr post eller e-post. Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag samt fremlæggelse af revideret regnskab vil fremgå af foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Kl. ca. 19:00 vil der være mulighed for at deltage i en middag i kantinen på Geologisk Museum.

Pris: 50 kr for medlemmer (inkl drikkevarer); for ikke-medlemmer er prisen 150 kr.

Bindende tilmelding til middagen er nødvendig, enten pr post eller pr. e-post DGF senest den 21. februar.
Husk at opgive navn, adresse og meget gerne medlemsnummer – betaling vil blive opkrævet ved selve mødet.

Top

Nyt fra Nationalkomiteen for Geologi

Den Internationale Geologiske Kongres i Oslo 2008

Arbejdet med at forberede kongressen skrider planmæssigt frem. Der er nedsat en række komiteer, der arbejder med forskellige emner. Den centrale komite er Organisationskomiteen, hvor direktør for GEUS, Martin Ghisler, deltager for Danmark.

1. indkaldelse forventes udsendt i februar måned. Hold øje med det og overvej jeres deltagelse i kongressen. Der vil her være mulighed for at komme i kontakt med tusinder af fagfæller fra hele verden.

International Year of Planet Earth

FN har netop vedtaget at 2008 (dvs 2007-2009) skal have særlig fokus på Jordkloden. FN anbefaler UNESCO og andre organisationer til at have øget opmærksomhed på vigtigheden af geovidenskaber med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling af Jordkloden.IUGS, den internationale geologiske union, har været initiativtager til verdensåret. Da det tidsmæssigt falder sammen med den internationale geologiske kongres i Oslo, vil en del forskningsformidling foregå i dette regi.

Nationalkomiteen overvejer andre initiativer. Kontakt os gerne med ideer.

Læs også mere på Earth Sciences for Society

Nationalparker

Det er lykkedes Nationalkomiteen at få repræsentanter for geologi ind i de fleste af arbejdsgrupperne for pilotprojekterne , og flere har fået sat tydelige aftryk i de endelige oplæg. Skov- og Naturstyrelsen arbejder pt. på en lovgivning, så der over de kommende år kan etableres 1-3 nationalparker i Danmark.

Geologiens Dage 2006

For at synliggøre geologien i landskabet afholdes en lang række arrangementer på Geologiens Dage i perioden30. september – 1. oktober 2006.

Denne gang koordineres de via Nationalkomiteen i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Geologisk Museum, København, Geologisk Institut, Århus Universitet og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse. Der bliver i år et hovedtema for turene, nemlig de danske Geosites-kandidater . Desuden vil der som sædvanligt være mange andre arrangementer af forskellig slags.

Nationalkomiteen for Geologi

Formand: Lise Holm
Sekretær: Henning Haack

Top

GeoSites i Danmark: Deltag i projektet

Beskrivelse af danske geologiske og geomorfologiske lokaliteter af international videnskabelig værdi

Der er mange lokaliteter i Danmark, som viser dele af historien om landskabets dannelse. Ca. 200 sådanne illustrative lokaliteter er udpeget som nationale geologiske interesseområder, som bør nyde en form for beskyttelse. De er beskrevet i bogserien Geologisk Set, som udgives af Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget. En del af disse lokaliteter er så videnskabeligt betydningsfulde, at de bør indgå i den internationale liste over GeoSites.

På hjemmesiden www.geosites.dk kan du finde beskrivelser af de ca. 35 lokaliteter, som pt. er foreslået som GeoSites. Graden af færdiggørelse af beskrivelserne varierer meget. Nogle beskrivelser er næsten færdige, mens der i den anden ende er nogle, der kun består af overskrifter.

Hjemmesiden er etableret for løbende at kunne vise en opdateret status for beskrivelserne, så alle geo-folk har mulighed for at komme med supplerende bidrag/kommentarer. Derfor er der en kommenteringsmulighed i forbindelse med alle beskrivelserne. Kommentarerne gemmes, og redaktionen på GEUS sammensætter et udkast til endelig beskrivelse. Vi er fx interesserede i nyere internationale referencer, der viser, at den pågældende lokalitet har international ineresse.

Der kan løbende tilføjes nye lokaliteter, som er opstået eller har været overset. Læs mere om formål, organisering og procesen på hjemmesiden.

Beskrivelserne tilstræbes færdiggjort i foråret 2006, så afslutningsmødet kan holdes inden sommeren 2006.

Materialet samles af GEUS v. Merete Binderup ( mb [at] geus [dot] dk ) og Erik Nygaard ( eny [at] geus [dot] dk ).

Derfor: klik ind på www.geosites.dk og giv dit faglige bidrag til GeoSites-lokaliteterne.


1. juni 2006: Workshop om GeoSites i Danmark – afsluttende diskussion
Geologisk Museum, Auditoriet, Øster Voldgade 5, København K, kl. 16-18

I en årrække har en kreds af geologer og geografer arbejdet med at udvælge og beskrive 40 lokaliteter i Danmark, som er af international videnskabelig betydning, og som derfor er det danske forslag til udvælgelse af GeoSites.

I projektets slutfase har Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse organiseret arbejdet, som nu er mundet ud de ensartet strukturerede beskrivelser, som kan findes på www.geosites.dk .

Der inviteres til et diskussionsmøde hvor der tages stilling til valg af og kriterier for valg af lokaliteter og til hvor dækkende beskrivelserne er.

Mangler i beskrivelserne vil efterfølgende kunne udbedres ved bidrag fra det danske geosamfund. GeoSites bliver derefter det gennemgående tema ved Geologiens Dage i slutningen af september.

Mødet arrangeres af DGF og KDGS.

Top

 

Integrated analysis of carbonate reservoirs:
From outcrop and seismic sequence stratigraphic framework
to the volume attributes and reservoir models

J. F. ‘Rick’ Sarg
Wm. M. Cobb & Associates, Dallas, Texas, USA

DGF Oliegeologiske Foredrag
Onsdag den 22. marts 2006 kl. 16:00
Geologisk Museum, Øster Voldgade

Sequence stratigraphy and carbonates: The recognition of the significance of seismic geometries and the depositional sequence concepts derived from them has revolutionized carbonate stratigraphy. New insight into carbonate platform evolution has been gained from outcrops by describing subseismic geometric and facies relationships within a larger seismic-scale chronostratigraphic framework.

Integration of the outcrop and seismic and knowledge of the subseismic facies distributions has improved seismic stratigraphic prediction. Recently, seismic analysis of carbonate strata has focused on the generation of more accurate and robust stratigraphic frameworks and large-scale carbonate platform architecture. Delineating the depositional sequence framework provides a predictive way to map reservoir (e.g., grainstone shoals, reefal rudstones and floatstones, etc.), source, and seal lithofacies, and to qualitatively delineate the early diagenetic history of a platform (e.g., subaerial exposure at sequence boundaries).

Pore systems are complex and record both depositional and diagenetic controls. Outcrop dimensional data, and forward seismic models help to quantitatively populate geometrically constrained stratigraphic models, and validate seismic predictions of stratigraphy and lithofacies.

Geological modeling: The sequence framework also provides constraints for geologic modeling in exploration and production settings. The introduction of 3-D seismic, seismic attributes (e. g., amplitude, frequency, phase), and visualization technology integrated with rock physics, core, and outcrop lithofacies dimensions provide new opportunities to delineate meter to decimeter-scale stratigraphy.

Attribute and seismic facies can be mapped in 3-D volumes and provide spatial distributions of individual stratal bodies. Low impedance contrasts within platforms can be due to subtle porosity changes and are detectable with seismic inversion.

Seismic imaging: Efforts to significantly improve seismic imaging of carbonate sequences are critical to any advances in the area of volume and attribute interpretation. The unique aspects of carbonates, including high impedance, low impedance contrasts within platform successions, lack of bedding and complex pore systems in reefal lithofaces, the potential for steep depositional slopes, and the chaotic character of karsted terrain’s all can potentially diminish seismic quality and resolution.

Carbonates also, are commonly interbedded with siliciclastics that have much lower impedance, resulting in a strong susceptibility for the generation of multiples. The complex stratigraphic and pore structures, and the steep dips within carbonate slopes present challenges to seismic acquisition, processing, and interpretation. Future prediction of carbonate systems will depend on continued increase in seismic resolution, and advances in understanding the basic deposition and diagenesis of carbonate sequences.

J.F. ‘Rick’ Sarg received his Ph.D. (1976) in Geology from the University of Wisconsin-Madison. Rick also holds an M.S. (1971) and a B.S. (1969) in Geology from the University of Pittsburgh . He has extensive petroleum exploration and production experience in research, supervisory, and operational assignments with Mobil (1976), Exxon (1976-90), as an Independent Consultant (1990-92), with Mobil Technology Company (1992-99) where he attained the position of Research Scientist, and with ExxonMobil Exploration (2000-05). Rick was a member of the exploration research group at Exxon that developed sequence stratigraphy, where his emphasis was on carbonate sequence concepts. He has worldwide experience in integrated seismic-well-outcrop interpretation of siliciclastic and carbonate sequences and has authored or co-authored 27 papers on carbonate sedimentology and stratigraphy.

Top

NanoGeoScience

Temamøde
Onsdag den 3. maj, kl. 19-21 med efterfølgende reception
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5

Program

NanoGeoScience: Hvad er det – og hvad bruges det til?
Susan Stipp, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

NanoGeoScience er geologi på skalaer mindre end en mikrometer. Teknikker, som er blevet udviklet i de sidste 20 år, gør det nu muligt at observere atomerne direkte. Disse teknikker har igangsat Nanoteknologi og de har hjulpet med at udvikle hurtigere computere og smartere materialer, men instrumenterne kan også med succes anvendes på geologiske materialer.

Degør det muligt at opdage de mekanismer der bestemmer sammensætningen af geokemiske væsker og bjergarts- og sedimentdannende mineraler. Dette vindue til molekylernes aktivitet giver spændende ny indsigt i de processer på lokal og global skala, der former vores verden.

Processerne inkluderer diagenese af sedimenter til sten eller forvitring af sten til sediment, oliemigrationgennem porerum, krystallisering af magma, akkumulering af guld eller andre metaller i årer, bevægelse af giftige metaller eller pesticider i grundvand og meget mere.

Et af vores mål er at bruge den nye grundforståelse vi har samlet om naturlige Jord materialer og geokemiske mekanismer til udvikling af produkter og processer som for eksempel:
i) nanopartikler der kan rense specifikke forureningsstoffer fra grundvandet, eller som kan binde toksiske stoffer i affald;
ii) processer der kan ændre overfladeegenskaberne på kalk for at øge olieindvinding; eller
iii) udvikle ny forståelse, der vil hjælpe med at løse gåder om skal-, ben-, og tanddannelse, hvilket vil give vores kolleger i medicinforskning nye nøgler til udvikling af en mere effektiv behandling for bensygdomme.

Vores fokus i denne serie af foredrag er at give en bred baggrund omkring mulighederne i NanoGeoScience, og at give detaljer fra fire specifikke projekter. Afslutninsvis vil der blivet en kort oversigt over Nano-Chalk projektet – hvad det er og hvad man håber at finde ud af.

Forfriskningspause

Bakterier i vores miljø
Lone Karlby Storstrøms Amt, Parkvej 37 4800 Nykøbing F.

Bakterier findes næsten overalt i vores verden. De sidder på alle mineraloverflader, da disse kan tilbyde næring og et substrat for fæstning. Nogle bakterier fæstner sig til en type mineral, mens andre fæstner sig til andre. Måske leder bakterierne efter stoffer til deres vækst, som findes i mineralet eller måske nogle stoffer som er adsorberet på mineraloverfladen.

For at finde ud af hvilke mineraloverflader bakterierne naturligt vælger, undersøgte vi prøver af vand fra søen i Fælledparken. Herudover undersøgte vi de samme typer mineraler, der havde været eksponeret til phenanthren. Phenanthren produceres når olie nedbrydes i naturen. Ved hjælp af højopløsningsteknikker kan vi se levende bakterier og iagttage deres aktivitet. Dette giver os information om deres adfærd, hvilket kan benyttes til at øge bakteriefæstning I forbindelse med forureningsoprensning. Denne viden kan også bruges af andre forskere, der istedet vil hæmme fæstning på fx tænder, medicinsk udstyr og knogleimplantater.

Glyohosat og jern oxider. Hvordan bindes ukrudtsmidlet?
Knud Dideriksen, NanoGeoScience Group, Geologisk Institut, Københavns Universitet

Glyphosat er den aktive bestanddel i det mest brugte ukrudtsmiddel Roundup. Glyphosat er et kort organisk molekyle for enderne af hvilken der sidder kemiske grupper som bindes kraftigt til jern oxider herunder goethit, det gule mineral i okker. Fordi molekylet adsorberes kraftigt, har det generelt været antaget, at glyphosat bliver immobilt, når det kommer i kontakt med partikler i jorden. De seneste års fund af glyphosat i grundvandet har dog vist, at der er processer vi ikke endnu forstår. Studier, udført på atomar skala, viser os hvordan glyphosat og andre molekyler bindes til jern oxider. Dette giver baggrundsinformation, der øger vores forståelse af hvordan dette pesticid og andre lignende stoffer kan finde vej til grundvandet, og giver mulighed for at vi kan begrænse denne transport.

Grøn rusts evne til at rense grundvand
Lone Skovbjerg, NanoGeoScience, Geologisk Institut, Københavns Universitet

Jern er til stede i næsten alle geologiske miljøer. Under iltrige forhold dannes Fe(III)-oxider, bedre kendt som rust eller okker, men hvis ilt-niveauet er lavere, som under grundvandsspejlet, er Fe(II)-holdige materialer, som magnetit og grøn rust, mere stabile. Grøn rust reagerer hurtigt med ilt, men også med redoxaktive elementer som krom, der i oxideret form frigives fra flyveaske og industrier indenfor blandt andre træbehandling, maling og lædergarvning. Cr(VI) er meget giftigt og letopløseligt mens Cr(III) er uopløseligt og relativt harmløst. Grøn rust kan reducere Cr til dets ugiftige form og binde det i tungtopløseligt okker, hvorved grundvandet beskyttes. Ved hjælp af nano-teknikker kan vi observere disse reaktioner mens de sker og ved at forstå systemet, øger vi muligheden for at udvikle mikro- og nano-partikler, som kan bruges til oprensning af forurenede grundvandsmagasiner.

Kokkoliter, kontroleret krystal vækst og biomineralisering
Karen Henriksen, Mærsk Olie og Gas, Esplanaden 50, 1263 Kbh K

Kridt består hovedsalig af kokkolitter, mikroskopiske kalk plader som dannes af éncellede planktoniske alger. Kokkolitter består af mange krystaller af calcit, hvis komplicerede form og krystallografiske orientering er præcist kontroleret. Algerne danner dem udfra calcium og karbonat fra havvand, men styrer deres vækst, således at hver art har sin egen unikke kokkolit-arkitektur. Nano-skala studier af disse biologisk dannede krystaller kan give os indblik i, hvordan kokkolitterne dannes, og hvordan andre organismer udfælder de krystaller, der indgår i skaller, knogler og tænder. Denne forskning har betydning for vores forståelse af fossilisering og diagenese, med vidererækkende implikationer for materiale videnskab og behandling af sygdomme såsom osteoporose, gigt og nyresten, hvor kroppens naturlige mineral-dannelse går galt.

Top

Kridt–Danien i Danmark

Temamøde

torsdag den 20. april 2006, kl. 16:00 – 18:30
med efterfølgende reception

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5

På mødet vil der blive præsenteret nye sedimentologiske, stratigrafiske, isotopgeokemiske, økologiske og seismiske data fra Maastrichtien–Danien lagserien i Nordsøen, danske landblotninger og Kridtforskningscenteret ved Geocenter Københavns (CRC) kerneboringer på Stevns.

De ni foredrag (af ca. 15 minutters varighed) spænder fra refraktionsseismiske undersøgelser af hastigheden af Skrivekridtet på Stevns til bentiske faunastudier i cyklisk kalk-mergel i Rørdal.

F. Surlyk: Introduction of the Cretaceous Research Centre – CRC: Key problems and main results so far.

M. Bjerager & F. Surlyk: Danian bryozoan and coral mounds in Denmark and their analogy to modern deep-water mounds

L. Stemmerik: Dataindsamling 2005

B. Lauridsen & F. Surlyk: From Pioneer to Climax Communities in the Chalk Sea

J. Ineson et al: Late Maastrichtian palaeoceanography of the Danish Central Graben (in English)

J. Audun Rasmussen et al.: Stratigraphy of the upper Maastrichtian – lower Danian chalks of the Danish Central Graben: a multidisciplinary approach

N. Schovsbo & L. Stemmerik: Maastrichtian Carbon and Oxygen isotope stratigraphy: correlation between the Danish North Sea and East Denmark

L. Nielsen et al.: Chalk group p-wave velocity structure based on refraction seismic data from Stevns

S.L. Rasmussen et al.: Chalk facies in the upper Campanian – Maastrichtian of the Stevns shallow cores.

BEMÆRK: Selvom titlerne er på engelsk vil foredragene blive holdt på dansk.

Top

Havniveauets indflydelse på sedimentationen i det marine miljø – modellering af sekvensstratigrafi, cyklostratigrafi og chemostratigrafi i Mesozoikum og Palæogen

Temamøde
Tirsdag den 23. maj 2006 kl. 19:00 – 21:00

Geologisk Museum, Øster Voldgade 5

Forskellige geologiske observationer har i mere end 20 år været antaget relateret til relative og eustatiske havniveaukurver på regionalt og globalt plan. I de senere år har mikropalæontologiske og geokemiske observationer i stigende grad været forsøgt korreleret til eustatiske havniveauændringer. Det er imidlertid ikke uden problemer at etablere en eustatisk havniveaukurve. Derudover har procesrelationerne og tilbagekoblingerne mellem havniveau, begravelse af næringssalte og kulstof, og klima aldrig været kvantifiseret.

På temamødet præsenteres der eksempler fra Mesozoikum og Paleogen med nye tiltag indenfor numerisk modellering: Etablering af havniveaukurver ved invertering af sekvensstratigrafi i to og tre dimensioner, og modellering af et simplificeret fosfatbudget i en sekvensarkitektonisk model. Endelig vil vi se på procesrelationerne mellem havniveau og det biogeokemiske kredsløb via pelagisk produktivitet og begravelse af organisk materiale på global skala.

Der holdes 3 foredrag med følgende titler:

Numerisk invertering af sekvensstratigrafi – fra stratigrafisk data til en eustatisk havniveau model
af Rasmus Foldager, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Numerisk modelering af fosfat remobilisering under skiftende havniveau – implikationer for begravelse af organisk kulstof i det marine miljø
af Jens Jakob F. Legarth, Geologisk Institut, Københavns Universitet.

Modellering af pelagisk produktivitet og begravelse af organisk kulstof som resultat af havniveauændringer
af Christian J. Bjerrum, Geologisk Institut, Københavns Universitet

Top
Tilmelding til DGF Nyhedsbrev