Danmarks Geologipris 1995

Docent Nanna Noe-Nyegaard
Københavns Universitet

dkpris-1995_nnn

Modtager af Danmarks Geologipris 1995 – Nanna Noe-Nyegaard

Danmarks Geologipris blev fredag d. 29 september 1995 tildelt docentNanna Noe-Nyegaard, Københavns Universitet ved en højtidelighed på Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS. Prisen på kr 25.000 blev overrakt af vicedirektør Jens Morten Hansen, som i sin tale til prismodtageren fremhævede Nanna Noe-Nyegaards for hendes banebrydende arbejde med 5-13000 år gamle aflejringer i Åmosen beliggende ved Stenlille på Vestsjælland. I juli l995 forsvarede Nanna Noe-Nyegaard sin doktordisputats, et omfangsrigt værk på 436 sider, som siden er trykt i et anerkendt udenlandsk tidsskrift.

Der er i dansk geologisk forskning en lang og fornem tradition for seriøst arbejde med kvartærtidens søaflejringer og væsent- lige afhandlinger indenfor vegetationshistorie og klimaudvikling er publiceret i Dansk Geologisk Forenings og Danmarks Geologiske Undersøgelses skrifter.

I den aktuelle debat om menneskets indvirken på miljøet udgør de gamle søaflejringer et slags arkiv for de naturlige klimasving- ninger, og de kan således bruges som sammenligningsgrundlag.

Danske søer og moser er verdenskendte for den fremragende bevaring af knoglemateriale. I Åmosen er findes spredte spor af jægere fra Præboreal tid, af jægere og fiskere fra Maglemosekulturen, Kongemosekulturen og Ertebøllekulturen samt spor efter de allerførste agerbrugere.

De arkæologiske fund i Åmosen rummer information om faunaen, om marvspaltningsteknikker og om de tidligere beboeres føde. Nanna Noe-Nygaards arbejde er et vigtigt bidrag til forståelsen af et naturelement i Danmark. Hun demonstrerer hvilke infor- mationer Åmosen rummer og peger på den svækkelse af bevaringsmulighederne, som opstår ved en opdyrkning af arealerne. Nanna Noe-Nygaard arbejde er et godt eksempel på tværfaglighed indenfor naturvidenskaben idet hun udover geologi og palæontologi beskæftiger sig med isotopgeokemi og arkæologi.


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev