Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1990-91

Indhold

Hegel, P.: Materialefordelingen i en isstrøm, belyst ved studier af den norske moræne i Danmark og Vestskåne 1

Olsen, T.: Fluviale kanaler fra et stort øvre kretassisk delta ved Pautût, Vestgrønland; Sandlegemegeometri og kanalmorfologi 13

Kühnau, L: Logsekvensstratigrafisk analyse af Nedre Kridt i Central Truget 25

Thomsen, E., Heilmann-Clausen, C., Jensen, T.F og Vejbæk, O.V.: Bassinudvikling i tidlig kridt i den danske del af Central Truget 31

Nielsen, S.H: Foraminiferanalyse, 14C-dateringer og stabil isotopanalyse i kerne 95, Limfjorden 39

Andersen, B.: En undersøgelse af holocæne foraminiferfaunaer fra Vilsund i det Vestlige Limfjordområde 47

Referater fra møde om marinegeologi

Michelsen, O: Marinegeologisk møde vedrørende “de indre danske farvandes geologi” – Geologisk Insitut, Århus Universitet, 3.-4. oktober 1991 53

Lykke-Andersen, H.: Nogle hovedtræk af Kattegats Kvartærgeologi – foreløbige resultater af en seismisk undersøgelse 1988-1991 57

Nilsen, O.B.: Litholohi, lithostratigrafi og aflejringsmiljø i Anholtboringen 67

Koppelhus, E. B.: Palynologisk undersøgelse af nedre jurassiske sedimenter i Anholt-4 boringen 73

Ravn-Sørensen, H.: En palynologisk undersøgelse af intervallet 232 m.u.t. – 105 m.u.t. i Anholtboringen 79

Seifenkrantz, M. -S.: Nye oplysninger om Kvartær stratigrafi – baseret på foraminiferer fra en ny boring på Anholt, Kattegat 81

Conradsen, K.: Holocæne foraminiferfaunaer i en borekerne fra det sydlige Kattegat 89

Lykke-Andersen, H.: Massebevægelser i Vendsyssels og Kattegats kvartære aflejringer 93

Gyldenholm, K.G og Vangkilde-Pedersen, T.: De geologiske forhold i farvandet mellem Anholt og Sverige. Et bidrag baseret på reflektionsseismiske undersøgelser 99

Jensen, S.B.: Øvre Kridt i den sydlige del af Ålborg Bugt. Bidrag til en geologisk beskrivelse baseret på reflektionsseismiske undersøgelser 105

Konradi, P.B.: De marine kvartære aflejringer i Esrumdalen 111

Christensen, V. F., Frandsen, J.V., Larsen, T.H. og Madsen, K. E.: Nogle resultater af en marineseismisk undersøgelse i Bornholmbassinet 117

Mogensen, T. E.: Strukturel analyse af Kattegats geologi, Palæozoikum og mesozoikum 129

Michelsen, O. og Nielsen, L.H.: Træk af Kattegats geologi,  – Palæozoikum og Mesozoikum 135

Nielsen, L. H.: Sedimentologi og sekvensstratigrafi af de øvre triassiske-nedre jurrasiske aflejringer i Det danske Bassin og Den fennoskandiske  Randzone 143

Abrahamsen, N., Christensen, A. N., Olsen, A., Vangkilde-Pedersen, T., Breiner, N., Lykke-Andersen, H. og Jacobsen, B.H.:

Magkat: Marin-magnetiske undersøgelser i Kattegat 155

Jensen, L.N. & Michelsen, O.: Tertiær hævning og erosion i Skagerrak, Nordjylland og Kattegat 159

Japsen, P.: Landhævningerne i Sen Kridt og Tertiær i det nordlige Danmark 169

Nekrologer

Henriksen, N.: Stig Bak Jensen 183

Ellitsgaard-Rasmussen, K.: Arne Noe-Nygaard 185

Kristiansen, E.: Fortegnelse over Arne Noe-Nygaards publikationer 192
Foreningsaktiviteter

Årets møder i Dansk Geologisk Forening og klubberne i 1989 197

Årets møder i Dansk Geologisk Forening og klubberne i 1990 199

Årets møder i Dansk Geologisk Forening og klubberne i 1991 203

Vejledning til forfatterne 206


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev