Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1987-89

Indhold

Frich, P. & Ingolfsson, O.: Det holocæne sedimentationsmiljø ved Igpik samt en model for den relative landhævning i Disko Bugt området, Vestgrønland 1

Tirsgaard, H.: Den sedimentære udvikling af Mâjû Member, Eriksfjord Formationen (Prækambrium), Sydgrønland: et eksempel på tidlig riftsedimentation 11

Hamberg, L.: Tidevands- og stormdominerede aflejringsmiljøer i den Nedre Kambriske Hardeberga Formation i Skåne og på Bornholm 15

Pedersen, G. K. og Klitten, K.: Anvendelse af gamma-logs ved korrelation af marine skifre i vandforsyningsboringer på Bornholm 21

Thyge, P.: Palæotidale processer i en mundingsbarre association fra den Nedre Jurassiske Galgeløkke Member, Bornholm 37

Johnsson, G.: Moränstratigrafin i Åstorps stenbrott, nordvästra Skåne 41

Bremer, A. C.: En sedimentologisk og geokemisk undersøgelse samt magnetostratigrafisk datering af en sen Mellem-Weichsel issøaflejring i Istebjerg lergrav, NV-Sjælland 49

Ditlefsen, C: En kvartærstratigrafisk undersøgelse på Thyholm 55

Ditlefsen, C. og Knudsen, K. L.: Marine kvartære aflejringer ved Skærshøj på Thyholm, Nordvestjylland71

Lykke-Andersen, A.-L.: Marine aflejringer fra Sen Eister på Sjælland 77

Bonde, N. og Bennike, P.: Fysisk antropologi og human evolution – stadier i den historiske udvikling af studierne i Danmark og det øvrige Skandinavien 81

Temamøder om anvendt geologi 91

Sørensen, I.: Brabranddalens geologiske udvikling og de resulterende grundvandsmagasiner 93

Jørgensen, M.: De geologiske forhold ved Lyngby losseplads vest for Århus 99

Andreasen, J. O.: Forureningsundersøgelser ved Amtsgården i Århus 101

Bruun-Petersen, J.: Det brune grundvand i Ribe Amt 103

Nekrologer

Noe-Nygaard, A.: Kaj Hansen 109

Laursen, D.: Bruno Thomsen 115

Dansk geologisk Forenings møder 1987 117

Dansk geologisk Forenings møder 1988 121
Ekskursioner Ekskursion til midt- og østjyske lossepladser og råstofgrave 125

Vejledning til forfatterne 128


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev