Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1979

Indhold

Hansen, J. M. & Håkansson, E.: Thisted-strukturens geologi – et »neotektonisk« skoleeksempel 1

Madirazza, I.: Postglaciale bevægelser i området ved Fjerritslev saltstruktur 11

Petersen, K. S.: Den Holocæne marine transgression og molluskfaunaen i herred – belyst ud fra en boring ved Vust 15

Petersen, K. S.: Ekskursion til Hanherred og Thy omhandlende den Holocæne marine udvikling og neotektoniske implikationer 19

Hansen, J. M.: Læsøs Postglaciale udvikling i relation til den Fennoskandiske randzone 23

Krüger, J. & Humlum, O.: Deformations-og erosionsstrukturer i bundmoræne-tandskabet ved Myrdalsjökull, Island 31

Kolstrup, E.: Mellem Pleniglacial i Holland, – sedimenter og interstadialer 41

Rasmussen, L. Aa. & Petersen, K. S.: Resultater fra DGU’s genoptagne kvartær-geologiske kortlægning47

Nielsen, P. E.: Kvartærgeologiske undersøgelser i Korsør-området 55

Sjørring, S. & Frederiksen, J.: Glacialstratigrafiske observationer i de vestjyske bakkeøer 63

Springer, N.: En geokronologisk og geokemisk undersøgelse af Karlshamngraniten, Sverige 79

Seising, L.: Dødisområdet ved Brorfelde, Nordvest-Sjælland 85

Gosk, E. & Jensen, P. K.: »Hot dry rock« – en potentiel energikilde? 99

Specialesammendrag:

Stendal, H.: Undersøgelser af tungmineraler og tungmetaller i recente flodsedimenter fra Det centrale Østgrønland 105

Fabricius, J.: Kobberforekomsten på Ulveryggen, Finnmark, Norge 107

Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner 111

Vejledning til forfatterne 114


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev