Dansk Geologisk Forening Årsskrift 1973

Indhold

JØRGENSEN, G.: Træk af vulkanologiens historie 1

ASGAARD, U. & BROMLEY, R.: Sporfossiler fra den Mellem Miocæne transgression i Søby-Fasterholt området 11

MARCUSSEN, L: Stentællingsmetoden, ledeblokanalysen og glacialstratigrafi – en kritisk vurdering 20

Foredragsreferater:

THIEDE, J.: Dybhavsboringer i Adenbugten og vestlige del af det Indiske Ocean 43

PETERSEN, K. S. & KONRADI, P. B.: Lithologisk og palæontologisk beskrivelse af profiler i Kvartæret på Sjælland 47

PETERSEN, K. S.: Geologisk rekognocering fra Rügen til Angel 57

FALKUM, T.: Oversigt over Prækambrium inden for kortblad Mandal (1:250.000) i Sydnorge 62

WILSON, J.R. & ANNIS, M.P.: Granitkomplekset ved Farsund, Sydnorge 66

PETERSEN, J. S.: Geometrisk analyse af polyfasefoldet grundfjeldskompleks 71

PETERSEN, R. P.: En intrusiv præ-synkinematisk granit 82

MACFADYEN, J. A.: En mulig forekomst af suprakrustal-bjergarter i Austad- området, Sydnorge 89

PEDERSEN, S.: Den syeconorvegiske magmatiske periode i det nordlige Iveland-Evje område 96

KORSTGÅRD, J. A.: Zirkonundersøgelser af Prækambriske granulitfacies gnejser fra Inugsuk-området, Agto, Vestgrønland 100

SJØRRING, S.: Klinterne ved Hundested 108

BERTHELSEN, A.: Nogle forekomster af intrusivt moræneler i NØ-Sjælland 118

RASMUSSEN, L. Aa.: Om morænestratigrafi i det nordlige Øresundsområde 132

GRY, H.: Ledeblokkes kornstørrelsesforhold og transportmåde 140

KROGER. J.: Ledeblokkes egnethed til brug i kvantitative analyser 152

Geologi og samfund:

BERTHELSEN, O.: Råstofressourcer og råstofkortlægning i Danmark 162

SØRENSEN, H.: Geologien og ressourceproblemerne – globalt set 174

Nekrolog:

RASMUSSEN, L. B.: Theodor Sorgenfre i 184

Anmeldelser 199

Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner december 204


Tilmelding til DGF Nyhedsbrev